Ka­em­pe pa­edo­fil­ring af­slø­ret i Nor­ge

BT - - DEBAT -

PA­EDO­FI­LI En gru­som pa­edo­fi­lisag, der net­op er ble­vet af­slø­ret og som har for­bin­del­ser til ud­lan­det, har ry­stet Nor­ge. Over­gre­be­ne ta­el­ler blandt an­det vold­ta­egt af børn og men­ne­ske­han­del. Mindst 20 børn er ble­vet kra­en­ket i den sto­re pa­edo­fi­lisag, som po­li­ti­et i den nor­ske by Ber­gen af­slø­re­de søn­dag.

Iføl­ge TV2 Nor­ge ly­der sig­tel­ser­ne blandt an­det på; vold­ta­egt mod børn un­der 14 år, seksu­el om­gang med børn mel­lem 14 og 16 samt men­ne­ske­han­del.

Der­til kom­mer, at fle­re er til­talt for at ha­ve få­et børn til at vi­se sig frem på in­ter­net­tet nøg­ne – el­ler så­gar mens de ona­ne­re­de. Nog­le af til­fa­el­de­ne er end­da ble­vet strea­met, så an­dre pa­edo­fi­le kun­ne føl­ge med li­ve på in­ter­net­tet.

I en en­kelt sag har en per­son in­drøm­met at ha­ve be­gå­et over­greb mod sit eget barn, mens der i en an­den sag iføl­ge Dag­bla­det er be­stilt seksu­el­le over­greb mod et ufødt barn.

»Vi har 20 børn, der er foru­ret­te­de, her i vo­res po­li­ti­di­strikt. Dem har vi af­hørt,« har an­kla­ger Jan­ne Rings­et Hel­me fra po­li­ti­et i Ber­gen ud­talt på et pres­se­mø­de søn­dag. Bil­le­der af børn i al­le al­dre Men sa­gen stra­ek­ker sig langt ud over Ber­gen. I alt er 51 nor­ske ma­end ind­til vi­de­re ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som med­vir­ken­de i over­gre­be­ne i sa­gen, som kal­des den stør­ste af sin slags i Nor­ges hi­sto­rie.

En af de sig­te­de er en 20årig mand, som iføl­ge po­li­ti­et har be­gå­et over­greb på 18 børn. En an­den mand på 30 år har chat­tet om over­greb på si­ne eg­ne børn og af­talt med en an­den, at de skul­le ud­fø­re et over­greb.

Po­li­ti­et er cho­ke­ret over om­fan­get af sa­gen:

»Der er be­slag­lagt et stort an­tal bil­le­der af børn i al­le al­dre, og­så spa­ed­børn,« for­tal­te ef­ter­forsk­nings­le­der Hil­de Rei­kas fra po­li­ti­et i Ber­gen iføl­ge TV2 Nor­ge på pres­se­mø­det.

Iføl­ge po­li­ti­et er to po­li­ti­ke­re De er fra al­le sam­fundslag, og de er of­te vel­fun­ge­ren­de i sam­fun­det og en po­li­ti­mand blandt de sig­te­de.

Jan­ne Rings­et Helt­ne for­tal­te, at de sig­te­de ik­ke har no­gen fa­el­le­stra­ek – ud­over det, som de er sig­tet for:

»De er fra al­le sam­fundslag, og de er of­te vel­fun­ge­ren­de i sam­fun­det. Fle­re er højtud­dan­ne­de og har hø­je it-kom­pe­ten­cer,« sag­de hun iføl­ge VG.

Men sa­gen har og­så for­gre­nin­ger ud over Nor­ges gra­en­ser. Nog­le af sa­ger­ne ud­sprin­ger af det sto­re in­ter­na­tio­na­le sagskom­pleks, som det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti FBI sid­ste år af­da­ek­ke­de.

Det nor­ske po­li­ti kom iføl­ge VG på spo­ret af sa­gen ef­ter et tip fra FBI, der hav­de haft en ak­tion mod det mør­ke in­ter­net. Det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti hav­de held til at ha­cke sig ind på nog­le pa­edo­fi­li­rin­ge og spo­re bru­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.