DEN UVENTEDE FO

BT - - SUPERLIGA -

og kom isa­er i hus tak­ket va­e­re 45 go­de, ind­le­den­de mi­nut­ter. Gan­ske over­ra­sken­de egent­lig. Isa­er hvis man kig­ger på sta­ti­stik­ken, der vi­ste, at OB in­den gårs­da­gens sejr kun hav­de vun­det to af de se­ne­ste 10 kam­pe mod Brønd­by. Kent Ni­el­sen er­ken­der, at han i pau­sen var op­ma­er­k­som på spil­ler­nes mang­len­de selv­til­lid.

»Vi spil­ler en bla­en­den­de før­ste halv­leg og sid­der i pau­sen og ta­ler om, at vi må ik­ke stil­le os ned nu. Vi skal tur­de fejle. Vi skal tur­de spil­le. Vi må ik­ke ba­re slå lan­ge bol­de. Suc­ce­sen i før­ste halv­leg var hur­tigt at spil­le i mod­sat­te si­de, når vi fik bol­den. Det var og­så lidt fryg­ten, der gjor­de det, det er jeg helt af­kla­ret med. Vi hav­de nog­le om­stil­lin­ger, hvor vi bur­de ha­ve af­gjort kam­pen no­get før.

Vi fik luk­ket godt ned for de­res pres midt i ba­nen, og så var vi go­de med bol­den og pres­se­de dem hårdt, når vi mi­ste­de den,« si­ger han.

Kam­pen blev af­gjort af An­ders K. Ja­cob­sen, der i før­ste halv­legs sid­ste mi­nut steg flot til vej­rs og af­slut­te­de en skarp OB-kon­tra. An­gri­be­ren jub­le­de kon­trol­le­ret, men in­den i var han ved at bob­le over. Som et sym­bol på OBs sa­e­son har den tid­li­ge­re så far­li­ge skar­p­ret­ter slet ik­ke få­et gang i målscor­in­gen i det­te ef­ter­år. Nul mål i 12 kam­pe lød hans tri­ste fa­cit in­den i går.

»Selv­føl­ge­lig har det gå­et mig på,« si­ger han.

»Men jeg sy­nes selv, jeg har hånd­te­ret det godt og op­byg­get en tro på, at jeg vil­le sco­re hver we­e­kend, så det har ik­ke va­e­ret så galt, som man må­ske skul­le tro. Jeg har mang­let lidt kva­li­tet, men i man­ge si­tu­a­tio­ner og­så lidt held, for chan­cer­ne har jeg haft. Ud­nyt­tel­sen har ba­re ik­ke va­e­ret der. Jeg har haft en tro på, at det nok skul­le ven­de på sigt, men dej­ligt at det kom­mer til at ske nu her op til pau­sen, og for­hå­bent­lig kan det va­e­re en ny start for mig.« Sva­ert Li­ge så let­tet An­ders K. Ja­cob­sen var, li­ge så fru­stre­ret var Brønd­by-lej­ren. An­fø­rer Jo­han Lars­son lan­ge­de ef­ter kam­pen ud ef­ter sin egen og hold­kam­me­ra­ter­nes ind­sats i sa­er­ligt den før­ste halv­del af kam­pen.

»Vi vil­le ger­ne va­e­re kom­met bla­e­sen­de ud og ha­ve sat os på kam­pen, men det er som om, vi ik­ke helt er der i du­el­ler­ne. Vi vin­der ik­ke an­den­bol­de­ne, som er så vig­ti­ge, når man spil­ler den ty­pe fod­bold, som vi gør med man­ge løb og pres­spil, og så er det sva­ert at vin­de kam­pe,« si­ger han. MAN­DAG 21. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.