RLØSNING

BT - - SUPERLIGA -

TEFLON Med det over­ra­sken­de ne­der­lag til OB sej­le­de Brønd­by end­nu la­en­ge­re va­ek fra FC Kø­ben­havn på først­plad­sen. Der er nu ni po­int op til fø­rer­hol­det, men tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger af­vi­ser, at det er no­get, der be­kym­rer ham: »Jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i af­stan­den mel­lem os og FC Kø­ben­havn.« »Hvor­for skul­le jeg va­e­re det?«

»Vi spil­ler for at ud­vik­le os. Er du klar over, hvor man­ge spil­le­re fra da­gens star­top­stil­ling, der spil­le­de fast i sid­ste sa­e­son? Det skal jeg si­ge dig. Vi spil­ler med en midt­ba­ne på 21, 21, 21 og 22 år. Vi har en på 20 på ven­stre­ba­ck. In­gen af dem på na­er Le­bo­gang Phi­ri spil­le­de fast i sid­ste sa­e­son. Så vi har sta­dig et styk­ke vej at gå, og vi skal fort­sa­et­te i sam­me spor.«

»Det var vo­res 17. kamp i dag (i går, red.) og ba­re vo­res tred­je ne­der­lag. Jeg er ik­ke til­freds med vo­res po­si­tio­ne­ring i for­hold til vo­res mod­stan­de­re i de tre kam­pe, men alt det an­det er ba­re et te­ma for jer, me­di­er­ne. I kan tra­ek­ke ud af det, hvad I vil. Det er ik­ke mit job at ska­be et mester­hold den­ne sa­eon. Jeg be­kla­ger.«

»Er vi num­mer to el­ler num­mer 13 li­ge nu? Vi er num­mer to, og jeg sy­nes, vi har vun­det man­ge kam­pe i år. Vi har li­ge vun­det tre i streg. Dren­ge­ne har gjort det rig­tig godt, men uhel­dig­vis er det så­dan i sport, at du ik­ke al­tid kan gø­re, hvad du vil. Der er og­så en mod­stan­der på den an­den si­de, som vil vin­de. Vi ud­vik­ler os. Så­dan er det.«

»Hvor er det sødt. Det er så­dan et sødt spørgs­mål. Sva­ret er nej. Jeg er tem­me­lig sik­ker på, at som pro­fes­sio­nel jour­na­list, ken­der du re­sul­ta­ter­ne, og du ved og­så, at vi har spil­let rig­tig godt,« si­ger Zor­ni­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.