Ortab­te lil­le dreng

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

he­le ti­den spil­ler sin ka­rak­ter. Det er, som om han kon­stant har en ma­ske på. Han er Cri­sti­a­no Ro­nal­do, fod­bold­spil­le­ren, he­le ti­den.«

»På et el­ler an­det tids­punkt er han nødt til at stop­pe og spør­ge sig selv, hvem han egent­lig er. Er han fod­bold­spil­le­ren, er han Cri­sti­a­no jr.’s far, er han man­den, der ser ef­ter he­le fa­mi­li­en in­klu­siv sin mor, bror og sø­ster?

Jeg er nem­lig ik­ke sik­ker på, han har va­e­ret igen­nem den pro­ces end­nu. I mel­lem­ti­den ka­em­per han for sin plads i ver­den, en plads, der er me­get stør­re end den plads, som no­gen an­dre, du el­ler jeg ken­der, har brug for. Og når du har så stor en tørst og er en så of­fent­lig per­son, der ik­ke la­eg­ger skjul på det, an­ty­der det, at du er en smu­le fortabt. Det er ik­ke na­tur­ligt kon­stant at vil­le ha­ve al­le men­ne­skers ka­er­lig­hed. Man­ge folk går igen­nem li­vet og pas­ser ba­re sig selv. Cri­sti­a­no Ro­nal­do går igen­nem li­vet ved at spør­ge om al­les op­ma­er­k­som­hed.« En rul­le­sten Op­ma­er­k­som­he­den har Ro­nal­do blandt an­det få­et ved tre gan­ge at bli­ve kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, sa­et­te utal­li­ge re­kor­der og hol­de et scor­ings­snit i Re­al Madrid i de fem sa­e­so­ner, han har va­e­ret der, på over et mål pr. kamp. Hvor­dan ma­ski­nen Ro­nal­do blev skabt, har Ba­lague fle­re svar på: Han er som en sten, der rul­ler ned ad bjer­get. Der er in­tet, der stop­per ham. Du kan va­e­re en lil­le sten på vej­en, der må­ske aen­drer hans ret­ning en lil­le smu­le. Det er alt, hvad du kan gø­re for ham. Men han er og­så på en må­de den per­fek­te sten »Det er in­ter­es­sant at gå til­ba­ge til nog­le af de ste­der, han har spil­let. An­dor­inha og Ma­ri­ti­mo og Na­cio­nal, de tre hold på Ma­deira, som ha­ev­der at ha­ve hjul­pet ham. Hvis du ta­ger til Man­che­ster og snak­ker med man­ge af de tra­e­ne­re, som har ar­bej­det med ham, vil de al­le sam­men si­ge, at de har haft ind­fly­del­se på ham. Men han er som en sten, der rul­ler ned ad bjer­get. Der er in­tet, der stop­per ham. Du kan va­e­re en lil­le sten på vej­en, der må­ske aen­drer hans ret­ning en lil­le smu­le. Det er alt, hvad du kan gø­re for ham. Men han er og­så på en må­de den per­fek­te sten. For at va­e­re Cri­sti­a­no Ro­nal­do skal du ha­ve den per­fek­te fy­sik, be­ga­e­ret, fo­kus­set og be­ho­vet for at bli­ve bed­re og vi­se dig. Du skal va­e­re hel­dig med ska­der, med di­ne valg af klub­ber, di­ne tra­e­ne­re, hold­kam­me­ra­ter osv. Og han har alt det,« si­ger han. Gu­il­lem Ba­lagu­es Ro­nal­do-bi­o­gra­fi blev fa­er­dig i 2015. De sid­ste si­der bru­ger han på at be­skri­ve Ro­nal­dos tid i Re­al Madrid og på at fast­slå, at hans had/ ka­er­lig­heds­for­hold til den span­ske stor­klub in­den la­en­ge er ov­re. Si­den har Ro­nal­do un­der­skre­vet en ny fe­måri­ge kon­trakt. Al­li­ge­vel fast­hol­der Ba­lague, at Ro­nal­dos madri­len­ske ro­man­ce er død:

»I 12 må­ne­der led­te Ro­nal­do og Re­al Madrid ef­ter en må­de, hvor­på de­res ve­je kun­ne skil­les, men de indså, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re. Pa­ris Saint-Ger­main var ik­ke in­ter­es­se­ret nok, Man­che­ster Uni­ted var al­drig in­ter­es­se­ret. Re­al Madrid hav­de en plan om, at hol­det skul­le gi­ves vi­de­re til Ga­reth Ba­le, men den plan kun­ne de ik­ke ud­fø­re.« Den nye ho­ved­per­son »Det for­hold, Ro­nal­do hav­de til Re­al Madrid, er al­le­re­de slut, for Ga­reth Ba­le er be­gyndt at over­ta­ge fle­re af de rol­ler, han før ud­fyld­te. Så hvor­dan hånd­te­rer du bå­de at ha­ve Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le og sam­ti­dig ha­ve et trans­fer­for­bud ha­en­gen­de over ho­ve­d­et? Det gør du ved at ska­be et an­det for­hold. Du gi­ver Ro­nal­do en stor kon­trakt – jeg tror ik­ke, han fuld­fø­rer den, men nu må vi se – men du la­der og­så stil­le og ro­ligt Ga­reth Ba­le vok­se ind i rol­len som ho­ved­per­son.«

»Det hå­ber jeg, for vi ser no­get ek­stra­or­di­na­ert. Men jeg tviv­ler på, at han vil til­hø­re eli­ten.«

»Han er nødt til at op­fin­de sig selv på ny. Med den iden­ti­tet, han har nu, er han Ro­nal­do – den bed­ste, men den kan han ik­ke op­ret­hol­de. Han bli­ver pres­set af an­dre bag­fra, mens han selv mi­ster ni­veau. Det er ik­ke en kri­tik, det er ba­re li­vets gang. Og hvor­dan han hånd­te­rer det, bli­ver fa­ci­ne­ren­de at se.« GU­IL­LEM BA­LAGUE

ER

en spansk jour­na­list og fod­bol­d­eks­pert

spansk fod­bold for bri­ti­ske Sky Sports og er Stor­bri­tan­ni­en-kor­re­spon­dent for den span­ske avis AS

re­gel­ma­es­sigt klum­mer i The Te­le­graph og for Ya­hoo

DA­EK­KER SKRI­VER HAR SKRE­VET

bø­ger om Li­ver­pool FC, FC Bar­ce­lo­na, Lio­nel Mes­si og Pep Gu­ar­di­o­la

p.t. ak­tu­el med bi­o­gra­fi­en ’Ro­nal­do’ om Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der i Eng­land er ble­vet kå­ret til årets fod­bold­bog

ER

MAN­DAG 21. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.