Mpe hak’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

på sin egen danske men­tor, Thomas Bjørn, der igen i år var vi­ce­kap­ta­jn for det eu­ro­pa­ei­ske hold, som hav­de Dar­ren Clar­ke som kap­ta­jn. To gol­fi­ko­ner, som al­le­re­de i år gav Thor­b­jørn Ole­sen en fors­mag på, hvad der me­get vel kan ven­te, da de in­vi­te­re­de ham på si­de­linj­en til det pre­sti­ge­fyld­te op­gør mod USA.

»Det var selv­føl­ge­lig en lidt un­der­lig fø­lel­se til at be­gyn­de med, for­di jeg hav­de va­e­ret så ta­et på at kva­li­fi­ce­re mig, men jeg prø­ve­de at ta­ge det som en god op­le­vel­se og la­e­re så me­get, jeg nu kun­ne. Det er ba­re no­get helt an­det end al­le an­dre tur­ne­rin­ger og helt spe­ci­elt at stå ved før­ste tee, når de før­ste grup­per slår ud fre­dag mor­gen,« forta­el­ler Thor­b­jørn Ole­sen, som des­u­den fik et unikt ind­blik i de be­slut­nin­ger, kap­ta­j­nen Dar­ren Clar­ke og vi­ce­kap­ta­jn Thomas Bjørn un­der­vejs skul­le ta­ge. Be­slut­nin­ger Thomas Bjørn me­get vel kan bli­ve chef for i 2018, hvor han er fa­vo­rit til den pre­sti­ge­fyld­te kap­ta­jn-rol­le. For­hå­bent­lig med Ole­sen BLÅ BOG

NAVN: FØDT: FØDESTED: HØJ­DE: VA­EGT: BLEV PRO­FES­SIO­NEL: TURNERINGSSEJRE:

Ja­cob Thor­b­jørn Ole­sen 21. de­cem­ber 1989 (26 år) Fu­re­sø 175 cen­ti­me­ter 69 ki­lo

2008 The Prin­cess 2010 (Chal­len­ge Tou­ren), Si­ci­li­an Open 2012, Perth In­ter­na­tio­nal 2014, Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip 2015, Tur­kish Air­li­nes Open 2016

PRAEMIEPENGE:

6.880.973 dol­lar (cir­ka 48,1 mio. kro­ner) som en af si­ne spil­le­re. Nu har han i hvert fald set, hvad det kra­e­ver.

»Det gav en mas­se mo­ti­va­tion til at gå hjem og tra­e­ne og gi­ve den en skal­le. For­hå­bent­lig er jeg med om to år.«

Sker det, vil gol­f­spor­tens spil­le­ma­es­si­ge gam­b­ler ha­ve sco­ret sig end­nu en ja­ck­pot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.