Barca-bank til BSV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Ras­mus Jen­sen, en af hjør­ne­ste­ne­ne i for­sva­ret, fik tre to­mi­nut­ter­s­ud­vis­nin­ger, og der­med var han fa­er­dig for re­sten af kam­pen.

Desva­er­re for BSV blev star­ten på an­den halv­leg skidt.

Trods fra­va­e­ret af Ras­mus Jen­sen stod for­sva­ret sta­dig fint, men of­fen­si­ven var gå­et i stå.

Ga­ester­ne kom på 13-13, og først ef­ter godt seks mi­nut­ter send­te Al­lan Dam­gaard BSVs før­ste scor­ing ind ef­ter pau­sen.

Da det var BSVs ene­ste i de før­ste 11 mi­nut­ter, kun­ne Bar­ce­lo­na ryk­ke i front. Med et kvar­ter igen var for­sprin­get på tre mål - 19-16.

De danske me­stre holdt sig dog i ha­ser­ne på spa­ni­er­ne ind­til fem mi­nut­ter før tid, hvor­ef­ter fle­re dum­me fejl blev straf­fet.

Det gav Bar­ce­lo­na sej­ren på fi­re mål. Team Es­b­jergs hånd­bold­kvin­der slog til, da det gjaldt, og kva­li­fi­ce­re­de sig i går til avan­ce­ment i Cham­pions Le­ague. I den sid­ste kamp i grup­pe­spil­let vandt Es­b­jerg hjem­me med 11 mål, da Säve­hof blev be­sej­ret 29-18.

Sej­ren var al­drig i fa­re, og Es­b­jerg er der­med grup­pens tred­je hold, der går vi­de­re.

Es­b­jerg slut­ter med seks po­int ef­ter tre sej­re og tre ne­der­lag og føl­ger med Krim Ljubl­ja­na og Lar­vik, der li­ge­le­des går vi­de­re fra grup­pe D.

Es­b­jerg må dog nø­jes med at ta­ge to po­int med vi­de­re, da sej­re­ne over Säve­hof for­svin­der fra regn­ska­bet, for­di Säve­hof ik­ke går vi­de­re.

Es­b­jerg var i op­gø­ret sta­er­kt op­sat­te på at vi­se, at man hø­rer til blandt de 12 bed­ste klubhold, der fort­sa­et­ter i CL-ho­ved­run­den.

Säve­hof brag­te sig godt nok for­an 1-0, men så score­de Es­b­jerg seks mål i tra­ek og så sig al­drig til­ba­ge si­den.

Ho­ved­run­den i Cham­pions Le­ague be­gyn­der i slut­nin­gen af ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.