DEN SIK­RE 1,85 DEN FAVORABLE LANGSKUDDET 2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

St­ef­fen Dam

er BTs spil­eks­pert og har be­ska­ef­ti­get sig pro­fes­sio­nelt med spil i 15 år. Si­den 2001 har St­ef­fen va­e­ret fast le­ve­ran­dør af go­de, so­li­de fi­du­ser i BT. Han har blandt an­det ramt 13 rig­ti­ge til en mil­li­on kro­ner. DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 13:00 ES­B­JERG FÅR PO­INT I KAM­PEN

Es­b­jerg fik langt om la­en­ge lidt at mun­tre sig over med sej­ren over Ho­bro, og de bør ha­ve fi­ne chan­cer for po­int her. Mod AaB vi­ste man flot om­stil­lings­spil, og den­ne kamp bør stå fint til dem. Sil­ke­borg er ik­ke gla­de for fa­vo­ri­trol­len, da de gan­ske som Es­b­jerg har det bedst med at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til mod­stan­de­ren, og der­for kan den­ne kamp me­get nemt bli­ve me­re van­ske­lig for dem end som så. De­res to hjem­me­sej­re er kom­met mod hold, der ger­ne vil frem på ba­nen med hver de­res spil­lestil, og Sil­ke­borg er ik­ke go­de til at spil­le i små rum. Spil X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365 DANSKE SPIL ............................................................................. 1,77 TIPICO ............................................................................................. 1,70 UNIBET .......................................................................................... 1,85 NFL, KLOK­KEN 02:30 (NAT TIL TIRS­DAG) HOUSTON TA­BER MED MAKS. FEM PO­INT

I nat­tens NFL-op­gør er det ik­ke gi­vet, at Oakland Rai­ders hi­ver en stor­sejr hjem, når Houston Te­xans ga­e­ster. For det er to go­de hold, der stø­der sam­men, og beg­ge hold har bå­de styr­ker og svag­he­der i de­res spil. Houston har et sta­er­kt for­svar, som har spil­let for­ry­gen­de i sa­e­son, hvor man har va­e­ret uden sin ab­so­lut­te stjer­ne J.J. Watt. Hol­det er frem­ra­gen­de til at for­sva­re sig imod ka­stet, og hol­det skal ik­ke va­e­re chan­ce­lø­se imod et sta­er­kt Oaklan­dan­greb, og så bør Houston an­greb kun­ne sa­et­te po­int på tav­len imod et suspekt Oakland-for­svar, der svin­ger me­get.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet DANSKE SPIL ............................................................................. 1,87 TIPICO ............................................................................................. 1,90 UNIBE T .......................................................................................... 1,89

Han var egent­lig ta­enkt som en over­gangs­løs­ning som en­gelsk land­stra­e­ner.

Men ef­ter en over­be­vi­sen­de sejr på 3-0 over Skot­land samt flot­te tak­ter i ven­skabs­kam­pen mod Spa­ni­en, er od­ds ras­let ned på Ga­reth Sout­h­ga­te som per­ma­nent land­stra­e­ner for Eng­land.

Så­le­des er bå­de Pad­dy Power og Bet365 helt ne­de i od­ds 1,06 på, at det kom­mer til at ske, hvil­ket er gan­ske in­ter­es­sant ta­get i be­tragt­ning af, at han stod i od­ds 2,10 for at få job­bet per­ma­nent, da han blev ind­sat som mid­ler­ti­dig ma­na­ger.

Skul­le det en­gel­ske fod­bold­for­bund al­li­ge­vel va­el­ge at kig­ge mod en an­den ma­na­ger, er Ro­ber­to Man­ci­ni li­ge nu det bed­ste bud, men som od­ds 13 og­så vi­ser, vir­ker det ik­ke vi­de­re sand­syn­ligt. Blandt de me­re kuri­ø­se nav­ne fin­der vi Eric Can­to­na til od­ds 101. ! ! ! SIL­KE­BORG - ES­B­JERG OAKLAND RAI­DERS - HOUSTON TE­XANS WEST BROMWICH - BURNLEY

ENG­LAND PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 21:00 BURNLEY FÅR PO­INT I KAM­PEN

In­ter­es­sant kamp mel­lem to hold, som ik­ke så ger­ne vil ha­ve bol­den. Burnley er in­de i en god pe­ri­o­de, hvor man nu er op­pe på fi­re kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag, og vig­tigt er det, at fle­re af hol­dets of­fen­si­ve pro­fi­ler nu er til­ba­ge ef­ter ska­der, og ef­fek­ten af det så man i sid­ste uge mod Crystal Pa­la­ce, hvor Burnley score­de tre gan­ge. West Bromwich kom­mer fra en frisk sejr i Lei­ce­ster, men det var og­så en kamp, der pas­se­de dem per­fekt. Nu får man for­ment­lig over­ladt ini­ti­a­ti­vet af Burnley, og det be­kom­mer dem nor­malt ik­ke godt. Spil X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

OD­DS HOS AN­DRE UDBYDERE OD­DS HOS AN­DRE UDBYDERE OD­DS HOS AN­DRE UDBYDERE

DANSKE SPIL ............................................................................. 1,90 UNIBET .......................................................................................... 1,98 TIPICO ............................................................................................. 1,90

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.