De er Su­per­liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER SÅ­DAN set ik­ke me­re at dis­ku­te­re. Det­te ER Su­per­liga­ens bed­ste hold no­gen­sin­de. Det har vi be­stemt. Os, der har bi­dra­get til ju­bila­e­ums­bo­gen ’Su­per­liga­en i 25 år’.

Man kun­ne ha­ve valgt at ta­ge Bri­an Laud­rup med. Man kun­ne be­stemt og­så ha­ve valgt Mi­cha­el Grav­gaard. Og Mo­gens Krogh. El­ler Pe­ter Kja­er. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen kun­ne man ar­gu­men­te­re for.

Selv pe­ge­de jeg på blandt an­dre Per Ni­el­sen, Sø­ren Col­ding, René Hen­rik­sen, Si­bu­siso Zu­ma og Kim Vil­fort, der al­le har få­et for få stem­mer til at kom­me med på det en­de­li­ge hold. De var alt­så ik­ke go­de nok. Det er dis­se: Lars Høgh – Lars Ja­cob­sen, Da­ni­el Ag­ger, Tor­ben Pie­ch­nik, Ni­clas Jen­sen – Jes­per Grønkja­er, To­bi­as Lin­dero­th, Mar­tin Jør­gen­sen, Mo­ha­med Zi­dan – Eb­be Sand og Sø­ren Fre­de­rik­sen.

Hol­det er ud­ta­get af de fle­re end 30 skri­ben­ter, der har bi­dra­get til Di­vi­sions­for­e­nin­gens of­fi­ci­el­le ju­bila­e­ums­bog for Alka Su­per­liga­en, der fyl­der 25 år. Ud over mig selv er der blandt an­dre ta­le om Mor­ten Bruun, Pe­ter Brü­ch­mann, Dan Ham­mer, Car­sten Wer­ge, Chri­sti­an Wol­ny og Magnus He­u­ni­cke – ja ham, po­li­ti­ke­ren, den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­ster, hvis hjer­te ban­ker for Na­est­ved, der er blandt de man­ge klub­ber, der har va­e­ret en del af Su­per­liga­en, for si­den at gli­de ned gen­nem ra­ek­ker­ne. SELV HAR JEG skre­vet om topscorerne. De fem stør­ste må­l­ma­ge­re med Sø­ren Fre­de­rik­sen som den frem­me­ste med 139 mål ef­ter­fulgt af Pe­ter Møl­ler (135 – men fak­tisk end­nu fle­re, hvis man ta­el­ler al­le mål i lan­dets bed­ste ra­ek­ke før Su­per­liga­en med), Mor­ten Ras­mus­sen (128), He­i­ne Fer­nan­dez (126) og St­ef­fen Hø­jer (124). En af hi­sto­ri­er­ne er den om Pe­ter Møl­ler, der sco­rer to gan­ge i en kamp for FC Kø­ben­havn og plud­se­lig er me­get ta­et på Sø­ren Fre­de­rik­sen på top­pen af al­le ti­ders top­sco­rer­li­ste. Lars Ja­cob­sen fin­der på, at de skal rin­ge til ham.

»Jeg går for­bi dig,« sag­de Pe­ter Møl­ler til Sø­ren Fre­de­rik­sens sto­re fortviv­lel­se.

»Nej, nej, nej. Jeg hå­ber, du bli­ver ska­det,« råb­te han.

Sand­he­den er, at Pe­ter Møl­ler ik­ke gik for­bi. Det kan Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen deri­mod gø­re. Lur mig, om han ik­ke sco­rer de 12 mål, der skal til. Sik­kert al­le­re­de i na­e­ste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.