Så­dan for­sø­der du Black Friday med bla­ck­ja­ck

PROFITABELT. Udsalgs­fa eno me­ne t Black Friday er vir­ke­lig kom­met til Dan­mark, og spil­le­re på Ma­ria Ca­si­no kan blandt an­det bru­ge bla­ck­ja­ck-ge­vin­ster til at shop­pe amok.

BT - - ANNONCE -

Bla­ck­ja­ck er et af de mest po­pu­la­e­re ca­si­no­spil i ver­den, og det har for­plan­tet sig on­li­ne, hvor spil­gi­gan­ten Ma­ria Ca­si­no til­by­der så­kaldt ’Li­ve Ca­si­no’. Det vil si­ge, at spil­ler­ne har mu­lig­hed for at spil­le bla­ck­ja­ck on­li­ne med en vir­ke­lig de­a­ler, der er igen­nem via et webcam. Spil­ler­ne kan blandt an­det sty­re syns­vink­len på bor­det og chat­te pri­vat med de­a­le­ren un­der spil­let, så de får for­nem­mel­sen af at va­e­re på fy­sisk ca­si­no, selv om de spil­ler on­li­ne.

Blandt år­sa­ger­ne til, at bla­ck­ja­ck er ble­vet så po­pu­la­ert et spil, kan na­ev­nes, at der kun er en re­la­tivt lil­le for­del til ’hu­set’. Spil­ler­ne har et så­kaldt ’3 til 2-pay­out’, for­di de bå­de kan vin­de ved at ram­me 21 el­ler blot ha­ve hø­je­re kort end de­a­le­ren. Der­u­d­over har man rent fak­tisk en mu­lig­hed for selv at be­stem­me, hvor­når man for ek­sem­pel vil ha­ve fle­re kort, stå el­ler split­te si­ne kort.

Og der er man­ge dan­ske­re, der har fun­det ud af, at man kan tje­ne mas­ser af pen­ge på bla­ck­ja­ck. Over de se­ne­ste må­ne­der har der nem­lig va­e­ret et va­eld af ge­vin­ster, der har tjent spil­le­re i Dan­mark fle­re tu­sind kro­ner. For ek­sem­pel vandt en dansk mand for ny­lig 42.950 kro­ner på bla­ck­ja­ck, mens en an­den vandt 41.050 kro­ner.

Ge­vin­ster i den stør­rel­ses­or­den kan man kø­be man­ge dej­li­ge ting for nor­malt, men li­ge net­op i den­ne uge kan man fak­tisk få end­nu me­re for dem. Fre­dag er det nem­lig Black Friday i man­ge danske bu­tik­ker, hvor der er helt ek­stra­or­di­na­e­re til­bud. Da­gen er ble­vet adop­te­ret fra USA, hvor der i åre­vis har va­e­ret tra­di­tion for, at fre­da­gen ef­ter Thanks­gi- ving er en stor shop­ping­dag med van­vit- ti­ge til­bud. Over de se­ne­ste år har den tra­di­tion be­va­e­get sig til Dan­mark, og i år fort­sa­et­ter ten­den­sen i utal­li­ge for­ret­nin­ger over he­le lan­det.

Det vil si­ge, at man i fle­re bu­tik­ker kan spa­re op til 70 pro­cent på for­skel­li­ge va­rer. Og det er ik­ke hvil­ke som helst ste­der, der ud­lover de sto­re ra­bat­ter – for ek­sem­pel hol­der bå­de sto­re elek­tro­nik-, tøj- og mø­belka­e­der ame­ri­kanskin­spi­re­ret ud­salg.

De go­de nyhe­der stop­per imid­ler­tid ik­ke her for hå­be­ful­de spil­le­re. For ny­lig har Ma­ria Ca­si­no nem­lig ind­ført et vel­komst­til­bud, der gi­ver sto­re for­de­le til spil­ler­ne. Der bli­ver nem­lig gi­vet en­ten 200, 500 el­ler 1.000 kro­ner i bonus, af­ha­en­gigt af stør­rel­sen på før­ste ind­be­ta­ling, og en bonus kan spil­ler­ne bru­ge til et hvil­ket som helst af de fle­re end 200 for­skel­li­ge spil på Ma­ria Ca­si­nos si­te, her­un­der bla­ck­ja­ck på Li­ve Ca­si­no.

Bonus­sen er imid­ler­tid ik­ke det ene­ste, spil­ler­ne får. De bli­ver nem­lig og­så be­løn­net må­ned­ligt med 20, 50 el­ler 100 free spins til slot­spil­let ’Da­nish Flip’, og som om det ik­ke var nok, er om­sa­et­nings­kra­vet på blot 20 gan­ge in­den for 60 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.