The Ame­ri­can Way på Ma­ria Ca­si­no

BT - - ANNONCE -

All Ame­ri­can Doub­le Up

Det­te sing­le­play­er po­ker­spil er kendt for at ha­ve højt tem­po og mu­lig­hed for sto­re ge­vin­ster. Spil­pro­du­cen­ten NetEnt. har gi­vet spil­let en for­nem­mel­se af com­pu­ter­spil i hø­je­re grad end et tra­di­tio­nelt vi­de­o­po­ker­spil. Der er ik­ke man­ge dik­ke­d­a­rer – ba­re en gra­fik pra­e­get af det ame­ri­kan­ske flag og spa­en­den­de ga­me­play.

El­vis the King

Han er et af de stør­ste mu­si­kal­ske iko­ner no­gen­sin­de og en ame­ri­kansk le­gen­de, så det er in­tet un­der, at El­vis Pres­ley har få­et sit eget slot­spil. Pi­ger­ne skri­ger, når man be­gyn­der at spin­ne hju­le­ne, der na­tur­lig­vis ba­e­rer mas­ser af iko­ner re­la­te­ret til ’The King’.

Alo­ha Clu­ster Pays

Spil­le­ren bli­ver ta­get med til en tro­peø i stil med det ame­ri­kan­ske fe­ri­e­pa­ra­dis Hawaii. Pal­mer, kokos­nød­der, blom­ster og ana­nas gi­ver den var­me stem­ning af USA's syd­lig­ste stat, mens tro­pisk mu­sik spil­ler i bag­grun­den.

De­ad or Ali­ve

Pe­ri­o­den mel­lem 1848 og 1890, hvor Nor­da­me­ri­ka blev ero­bret, er ble­vet al­ment kendt som Det Vil­de Ve­sten. I dag er klas­sisk ud­styr som cow­boyhat­te, she­rif­f­stjer­ner og sekslø­be­re ble­vet sym­bo­ler på den tid, og det er net­op den­ne sa­loonstem­ning, man får i slot­spil­let ’De­ad or Ali­ve’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.