Forbillede og tro mod sig selv

BT - - DEBAT - tnk

På si­de ét i spin­dok­to­rens dre­je­bog står, at skal en po­li­ti­ker ha­ve suc­ces, ga­el­der det om at kom­me i blø­de tv-pro­gram­mer, hvor man kan vi­se sig selv som et al­min­de­ligt men­ne­ske med fø­lel­ser og hver­dags­pro­ble­mer, som dan­sker­ne kan iden­ti­fi­ce­re sig med.

DER­FOR EL­SKER PO­LI­TI­KE­RE

at sid­de i so­fa­en i ’Go’ mor­gen Dan­mark’, at val­se rundt i ’Vild med dans’ el­ler at kok­ke­re­re i ’Ma­ster­chef’. Li­sten over po­li­ti­ke­re, der har med­vir­ket i den slags pro­gram­mer, er så lang, at man na­er­mest får kval­me.

Den stør­ste respekt fortje­ner i ste­det de po­li­ti­ke­re, og kend­te i det he­le ta­get, der med de­res egen hi­sto­rie kan va­e­re for­bil­le­der og hja­el­pe an­dre. Ven­stre­man­den Sø­ren Ga­de er et ly­sen­de ek­sem­pel på en po­li­ti­ker, der ved at forta­el­le om sor­gen ved at mi­ste sin ae­g­te­fa­el­le til kra­eft med ga­ran­ti har gjort en stor for­skel for man­ge i sam­me tragi­ske si­tu­a­tion.

I EN NY

bog forta­el­ler den ru­ti­ne­re­de so­ci­al­de­mo­krat Hen­rik Dam Kri­sten­sen om, hvor­dan han og hu­stru­en som purun­ge fora­el­dre mi­ste­de to spa­ed­børn.

Dam si­ger i et in­ter­view med BT i dag, at han ik­ke har fortalt hi­sto­ri­en før, for­di han fryg­te­de om­ver­de­nens re­ak­tion.

»Som po­li­ti­ker vil­le jeg ik­ke ri­si­ke­re at bli­ve be­skyldt for at få ’med­li­den­heds­po­int’ på grund af en pri­vat sorg,« si­ger Hen­rik Dam Kri­sten­sen.

En­hver spin­dok­tor hav­de nok op­for­dret Hen­rik Dam Kri­sten­sen til net­op at gå ud med sin tragi­ske hi­sto­rie langt tid­li­ge­re af net­op den grund, at det uden tvivl vil­le ha­ve gi­vet en mas­se sym­pa­ti hos va­el­ger­ne.

HEN­RIK DAM KRI­STEN­SENS

be­grun­del­se for ik­ke tid­li­ge­re at ha­ve fortalt om spa­ed­bør­ne­ne Hen­ri­et­te og Sa­bri­nas død er no­bel, men han va­el­ger al­li­ge­vel rig­tigt ved nu at de­le sin hi­sto­rie med re­sten af dan­sker­ne. Dam og hu­stru­ens be­ar­bej­del­se af tra­ge­di­en vi­ser, at det er mu­ligt at fin­de en vej ud af mør­ket, og an­dre i sam­me fryg­te­li­ge si­tu­a­tion kan helt sik­kert la­de sig in­spi­re­re af par­rets må­de at ta­ck­le sor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.