EN HI­STO­RISK TRI­UMF

Jan Ø. Jør­gen­sen skrev i går dansk bad­min­ton hi­sto­ri­e­med sin sej­ri China Open, der kom­mer ef­ter et hårdt for­løb med en drilsk hof­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLANDT DE BED­STE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Kar­ri­e­re­stop el­ler la­e­re at le­ve med smer­ten. Det er det valg, Jan Ø. Jør­gen­sen i en al­der af 28 år har stå­et over for. For den danske bad­min­ton­stjer­ne le­ver med smer­ter i hof­ten bå­de i hver­da­gen og spe­ci­elt, når han er i ak­tion på bad­min­ton­ba­nen. Selv fryg­ter han, at en ope­ra­tion en­de­gyl­digt vil sen­de ham ud i et tvun­get kar­ri­e­re­stop. Der­for har han valgt at ar­bej­de med smer­ten som en del af bad­min­ton­li­vet. Men på trods af den sto­re ge­ne for­må­e­de Jør­gen­sen i går al­li­ge­vel at sik­re sig kar­ri­e­rens al­ler­stør­ste sejr, da han slog sin evi­ge ri­val, den olym­pi­ske me­ster og ver­dens­meste­ren, Chen Long, 22-20, 2113 i fi­na­len i China Open. Der­med blev han den før­ste danske samt ik­ke-asi­a­ti­ske her­re­sing­le til at vin­de tur­ne­rin­gen. En ka­em­pe be­drift. Det vur­de­rer den danske bad­min­ton­land­stra­e­ner og tid­li­ge­re her­re­sing­le, Ken­neth Jo­nas­sen, over for BT.

»Det er uden tvivl en af de helt sto­re pra­e­sta­tio­ner. Det be­vid­ner det og­så, når der ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret danske her­re­sing­ler, der har vun­det China Open. Det sa­et­ter det gan­ske ef­ter­tryk­ke­ligt i per­spek­tiv,« for­kla­rer land­stra­e­ne­ren om tri­um­fen. Men hvor­for er det så stort at vin­de net­op den tur­ne­ring i for­hold til så man­ge an­dre? Det hand­ler slet og ret om Ki­nas po­si­tion og do­mi­nans på bad­min­tons­ce­nen. Man er i un­der­tal og i den grad på ude­ba­ne, når man som eu­ro­pa­ei­sk bad­min­ton­spil­ler tra­e­der ind i den olym­pi­ske hal i ki­ne­si­ske Fuzhou.

»Ki­ne­ser­ne er ver­dens sta­er­ke­ste na­tion, og de har al­tid haft ex­cep­tio­nelt man­ge her­re­sing­ler, som er med blandt ver­dens bed­ste. Men nu har vi set i de se­ne­ste år, at det er mu­ligt at vin­de over dem. Jan har fle­re gan­ge vist, at han godt kan li­de at spil­le i den hal, som pas­ser rig­tig godt til hans stil. I In­do­nesia Open er der en hal, hvor det går me­get hur­tigt med me­get vind, og der har Jan pra­este­ret rig­tig flot med sejr og to fi­na­le­plad­ser in­den for de se­ne­ste tre år. Her skal han spil­le en helt an­den form for bad­min­ton, og den om­stil­lings­pa­rat­hed, han har for­må­et at hånd­te­re, er rig­tig po­si­tiv,« si­ger Jo­nas­sen. Kar­ri­e­re­tru­en­de ope­ra­tion Der­for me­ner Jo­nas­sen, at det blot er end­nu me­re im­po­ne­ren­de, at Jør­gen­sen med en hof­te, der po­ten­ti­elt kun­ne true kar­ri­e­ren, for­mår at ska­be et hi­sto­risk re­sul­tat. Selv ud­tal­te en fru­stre­ret Jør­gen­sen til­ba­ge i ok­to­ber, at han fryg­te­de for kon­se­kven­ser­ne ved et ind­greb i hof­ten. »Jeg sy­nes det ik­ke (at han skal ope­re­res, red.), for så er jeg fa­er­dig. Så er det dét, tror jeg. Så kom­mer jeg ik­ke til­ba­ge. Jeg er ik­ke 20 år la­en­ge­re,« sag­de han iføl­ge Ritzau og til­fø­je­de:

»Så jeg skal ba­re fin­de ud af at ar­bej­de om­kring det, og det er fuck­ing sva­ert, for jeg kan ma­er­ke det he­le ti­den,« lød det fra en ty­de­ligt fru­stre­ret dan­sker i kølvan­det på et alt for tid­ligt exit i Den­mark Open. Men Jør­gen­sen har for­må­et at ar­bej­de rundt om smer­ter­ne, forta­el­ler land­stra­e­ner Jo­nas­sen.

»Det, der he­le ti­den var spørgs­må­let, var, hvor­dan Jan vil­le kun­ne hånd­te­re sin krop. Nu har han selv ud­talt, at krop­pen og hof­ten har haft det fint, men jeg er im­po­ne­ret over den må­de, han har kun­net spil­le på. Det vil jeg slet ik­ke la­eg­ge skjul på. Det var en ene­stå­en­de pra­e­sta­tion i for­hold til kon­trol af egen ga­me­plan og kon­trol af eg­ne fø­lel­ser i for­hold til at stå i en fi­na­le, han rig­tig ger­ne vil­le vin­de, og det sy­nes jeg, han hånd­te­re­de,« ly­der det fra tra­e­ne­ren, der selv har fulgt Jør­gen­sens kamp og fru­stra­tion med hof­ten ta­et.

»Han har haft en sva­er pe­ri­o­de med hof­ten. Han har haft nog­le go­de re­sul­ta­ter in­di­mel­lem, men han har ar­bej­det knald­hårdt uden for ba­nen. Ik­ke kun på ba­nen. Og det er det, som den­ne sejr ba­e­rer pra­eg af. Det er hans iha­er­dig­hed og hans ae­r­lig­hed om­kring den pro­ces, han har gen­nem­gå­et uden for ba­nen,« si­ger han.

Smer­te­hånd­te­ring Hvor­dan har han ar­bej­det med det uden for ba­nen?

»Det har hand­let om hans hånd­te­ring af den smer­te, der kan kom­me i hof­ten. Den fø­lel­se, det med­fø­rer, når man har smer­ter i hof­ten, gør, at man of­te glem­mer sin ga­me­plan, og så spil­ler man på en må­de, man ik­ke skal. AEr­lig­he­den om­kring det med hans team, der ta­ger sig af ham i hver­da­gen, sy­nes jeg, har va­e­ret en su­per po­si­tiv pro­ces. Og dér har han ba­re gjort det rig­tigt godt. In­gen har tviv­let på, at han har bad­min­ton­ni­veau­et til at gå he­le vej­en, men at han så kort ef­ter, vi har star­tet den rig­ti­ge pro­ces op, vin­der så stor en tur­ne­ring, er me­get im­po­ne­ren­de.«

Sej­ren var Jan Ø. Jør­gen­sens fjer­de tri­umf i Su­per­se­ri­es-sam­men­ha­eng.

Det er uden tvivl en af de helt sto­re pra­e­sta­tio­ner. Det be­vid­ner det og­så, når der ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret danske her­re­sing­ler, der har vun­det China Open. Det sa­et­ter det gan­ske ef­ter­tryk­ke­ligt i per­spek­tiv Land­stra­e­ner Ken­neth Jo­nas­sen

FO­TO: AFP

Jan Ø. Jør­gen­sen sik­re­de sig i går kar­ri­e­rens hidtil stør­ste sejr, da han vandt China Open med en fi­na­le­sejr over hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten, den olym­pi­ske me­ster og ver­dens­meste­ren, Chen Long.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.