’Giv DF en flygt­nin­ge­luns’

Er­hvervs­man­den As­ger Aamund gi­ver LA-le­de­ren An­ders Samu­el­sen råd til, hvor­dan han kan få Thu­le­sen Da­hl til at ae­de skat­te­let­tel­ser

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand, An­ders Samu­el­sen, har før gårs­da­gens for­hand­lin­ger med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) om en ny re­ge­ring få­et ek­la­ta­n­te ta­ev for at fo­re­tra­ek­ke mi­ni­ster­po­ster frem for at stå fast på sit stål­sat­te krav om let­tel­ser i top­skat­ten. Er­hvervs­man­den As­ger Aamund me­ner dog, at Samu­el­sen med tak­tisk snil­de kan få Dansk Fol­ke­par­ti til at kø­be Li­be­ral Al­li­an­ces skat­te­let­tel­ser.

»Jeg tror på, at hvis de gi­ver Dansk Fol­ke­par­ti den sto­re for­kro­me­de flygt­nin­ge­plan, de la­en­ges ef­ter, så vil de og­så va­e­re pa­ra­te til lem­pel­ser på skat­te­o­m­rå­det. Det er nu, de har en hi­sto­risk mu­lig­hed for at få så­dan en plan. Der­for tror jeg, at vi kom­mer til at se et re­ge­rings­grund­lag, hvor de får de­res mur ne­de ved gra­en­sen, hvor flygt­nin­ge vil bli­ve sendt hjem igen, så snart det er sik­kert, og kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge ud­vi­ses med det sam­me,« si­ger As­ger Aamund. Et fa­el­les grund­lag An­ders Samu­el­sen selv for­søg­te i går at sa­el­ge forta­el­lin­gen om, at det med top­skat­te­let­tel­ser ba­re var en ha­evn for, at par­ti­et ik­ke kom med i re­ge­ring al­le­re­de sid­ste år. Og­så da han og de an­dre par­ti­for­ma­end mød­te pres­sen på Ma­ri­en­borg man­dag. Al­le tre gav ud­tryk for, at de tror på, at de kan nå frem til et fa­el­les grund­lag for en kom­men­de ny re­ge­ring. Samu­el­sen vil ger­ne ha­ve et vi­sio­na­ert re­ge­rings­grund­lag, der kan ska­be va­ekst.

De Kon­ser­va­ti­ves par­ti­for­mand,

Jeg tror på, at hvis de gi­ver Dansk Fol­ke­par­ti den sto­re for­kro­me­de flygt­nin­ge­plan, de la­en­ges ef­ter, så vil de og­så va­e­re pa­ra­te til lem­pel­ser på skat­te­o­m­rå­det. As­ger Aamund

Sø­ren Pa­pe Poul­sen, vil ha­ve kla­re ’kon­ser­va­ti­ve fod­af­tryk’ på re­ge­rings­grund­la­get, og Ven­stres Lars Løk­ke Ras­mus­sen er indstil­let på at la­eg­ge sit eget re­ge­rings­grund­lag til si­de og for­hand­le et helt nyt for den kom­men­de tre­klø­ver­re­ge­ring. Sel­ve skri­ve­ar­bej­det går i gang tirs­dag, og stats­mi­ni­ste­ren vil ik­ke love, at han kan pra­e­sen­te­re en ny re­ge­ring før we­e­ken­den.

»Pro­ble­met er, at et nyt re­ge­rings­grund­lag uden top­skat­te­let­tel­ser hel­ler ik­ke hja­el­per Samu­el­sen. Så er vi ba­re til­ba­ge i sam­me si­tu­a­tion som i nul­ler­ne, hvor Dansk Fol­ke­par­ti sty­re­de ud­vik­lin­gen med et ja el­ler et nej til de for­slag, re­ge­rin­gen kom med. Det er jo og­så der­for, de na­e­sten ik­ke kan få ar­me­ne ned i dis­se da­ge,« si­ger As­ger Aamund.

Og Dansk Fol­ke­par­ti er gan­ske godt til­fred­se. Kil­der i DF si­ger til BT, at de der­for og­så for­ven­ter et me­get lidt kon­kret re­ge­rings­grund­lag, som vil gi­ve re­ge­rin­gen no­get ma­nøv­re­mu­lig­hed.

Men al­li­an­cen mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti vil ik­ke bli­ve brudt. Og selv­om den nye tre­klø­ver­re­ge­ring og­så vil ha­ve mu­lig­hed for at la­ve al­li­an­cer med De Ra­di­ka­le på den øko­no­mi­ske politik, vil det ik­ke gi­ve dem stem­mer nok til at få gen­nem­ført no­get uden Dansk Fol­ke­par­ti. Der­for skal de ha­ve en luns, der kan stil­le dem til­fred­se.

LA-le­der An­ders Samu­el­sen an­kom i går til Ma­ri­en­borg for at ind­le­de for­hand­lin­ger om en ny tre­klø­ver­re­ge­ring med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. FO­TO: ÓLA­FUR STE­I­NAR GESTS­SON/ SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.