DE SKAL SPIL­LE FOR LØK­KE

Hvem skal va­e­re an­gri­ber, midt­ba­ne­spil­ler og må­l­mand på hol­det, der skal ka­em­pe for Lars Løk­ke Ras­mus­sens mu­li­ge nye tre­klø­ver­re­ge­ring?

BT - - NYHEDER - Jens Holm­berg | jenh@bt.dk

Li­be­ral Al­li­an­ce ta­ger of­fen­si­ven, Ven­stre skal sli­de på midt­ba­nen og i for­sva­ret, mens Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti skal for­sø­ge at vog­te må­let. Så­dan er stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens (V) holdop­stil­ling.

I hvert fald hvis man spør­ger jour­na­list og po­li­tisk kom­men­ta­tor David Trads, der for BT har gi­vet sit bud på, hvor­dan Løk­kes hold af nøg­le­per­so­ner en­ten som mi­ni­stre el­ler front­ka­em­pe­re i Fol­ke­tin­get skal ka­em­pe for en tre­klø­ver­re­ge­ring.

Nøg­le­per­so­ner­ne og de­res po­si­tio­ner på ba­nen er in­ter­es­san­te, ef­ter at Lars Løk­ke Ras­mus­sen på Ven­stres lands­mø­de i we­e­ken­den de­to­ne­re­de en po­li­tisk bom­be, da han for rul­len­de ka­me­ra­er og for­an Ven­stre-folk in­vi­te­re­de Li­be­ral Al­li­an­ce og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti til at ind­gå i en ny, bor­ger­lig tre­klø­ver­re­ge­ring. Det ske­te ef­ter må­ne­ders dår­ligt for­hand­lings­kli­ma på Chri­sti­ans­borg, og i går blev for­hand­lin­ger­ne om et nyt re­ge­rings­grund­lag så ind­ledt på Ma­ri­en­borg. Det var før­ste skridt til, at po­li­ti­ker­ne fra de tre par­ti­er nu skal la­e­re at spil­le sam­men som ét hold. Iføl­ge den ti­dob­bel­te ver­dens­me­ster og olym­pi­ske sølvvin­der i ka­nor­o­ning og pro­fes­sio­nel­le co­ach Ar­ne Ni­els­son er nøg­len til suc­ces at ska­be et sta­er­kt fa­el­les­skab, li­ge­som det skal stå krystal­klart for al­le, hvor­for de skal ka­em­pe si­de om si­de.

»Hvis ik­ke hver en­kelt kan se for­må­let, så kom­mer det al­drig til at bli­ve en suc­ces,« si­ger Ar­ne Ni­els­son til BT.

Ka­ster vi et blik på det hold, som David Trads har sat, er der fle­re over­ra­skel­ser. Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil i man­ges øj­ne må­ske va­e­re selvskre­ven som cen­tral midt­ba­ne­spil­ler – som man­den, der le­der og for­de­ler – men så­dan ser Trads’ holdop­stil­ling ik­ke ud, ef­ter at Løk­ke – må man for­stå – har måt­tet ind­se, at han ik­ke kan sty­re bu­tik­ken ale­ne. Løk­ke er wing­ba­ck »Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ven­stre wing­ba­ck, for­di han tid­li­ge­re har spil­let en stor rol­le, men ik­ke gør det i sam­m­me grad me­re. Nu lig­ger han ude på en min­dre vig­tig po­si­tion, men er sta­dig med på hol­det på grund af man­ge års tro tje­ne­ste,« si­ger han.

El­lers be­står midt­ba­nen ude­luk­ken­de af Ven­stre­folk. Felt-til-felt-ty­pen à la FC Kø­ben­havns midt­ba­ne­pro­fil Tho­mas Dela­ney, som bå­de kan spil­le of­fen­sivt og de­fen­sivt, er iføl­ge Trads uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

»Han spil­ler lidt på fle­re he­ste på én gang. Han er bå­de me­get bor­ger­lig og sam­ti­dig hu­ma­ni­stisk. Han kan lidt af det he­le. Et an­det bud kun­ne va­e­re Sø­ren Pind,« si­ger David Trads. Fra­ek­ke af­le­ve­rin­ger fra Støj­berg Skral­de­man­den, som skal ryd­de op på midt­ba­nen, er Tro­els Lund Poul­sen, mens In­ger Støj­berg ind­ta­ger en wing­ba­ck-po­si­tion helt til høj­re, hvor hun skal ’la­eg­ge fra­ek­ke af­le­ve­rin­ger’, der er ’på kant med reg­ler­ne’.

Of­fen­si­ven be­står iføl­ge David Trads ude­luk­ken­de af Li­be­ral Al­li­an­ce-pro­fi­ler, som skal ud og an­gri­be.

»An­gri­ber­ne er Jo­a­chim B. Ol­sen og Ole Birk Ole­sen, for­di de er de ide­o­lo­gi­ske spy­d­spid­ser i den re­ge­ring, der kom­mer nu. Spil­for­de­ler og of­fen­siv stra­teg er Si­mon Emil Am­mitzbøl. Så det er alt­så en ren Li­be­ral Al­li­an­ce-of­fen­siv,« si­ger David Trads. i fle­re må­lin­ger. David Trads er dog lidt i tvivl om, hvor­dan for­sva­ret for­an Pa­pe skal se ud.

»I mid­ter­for­sva­ret kun­ne Bri­an Mik­kel­sen (K) pas­se godt, da han skal ind og be­skyt­te sin må­l­mand. Jørn Ne­er­gaard Lar­sen (V) kun­ne og­så va­e­re et bud. Han er god i de­fen­si­ven. Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) skal og­så va­e­re i mid­ter­for­sva­ret. Han skal stå der­ne­de og skub­be imod,« si­ger David Trads og fort­sa­et­ter: God til at nar­re folk »An­ders Samu­el­sen (LA) er swe­e­per el­ler li­be­ro, hvis op­ga­ve pri­ma­ert er at da­ek­ke i om­rå­det mel­lem må­l­mand og de for­an­lig­gen­de for­svars­spil­le­re.

Det gør han, for­di han har et godt over­blik og kan se ting, som an­dre ik­ke kan. Han er og­så god til at nar­re folk.«

Og hvor­dan vil det så gå hol­det i kam­pen mod op­po­si­tio­nen? Det er i bå­de po­li­tik­kens og spor­tens ver­den sva­ert at spå om frem­ti­den, men Ar­ne Ni­els­son me­ner, at po­li­ti­ker­ne over­ord­net skal fø­le, at de er af­ha­en­gi­ge af hin­an­den. El­lers må de spej­de langt ef­ter suc­ces:

»De en­kel­te spil­le­re op­når ik­ke per­son­lig suc­ces, hvis ik­ke hol­det gør. Så­dan skal de ta­en­ke. Det kra­e­ver et øn­ske om at stra­ek­ke sig for hin­an­den,« si­ger Ar­ne Ni­els­son.

Det er en ren Li­be­ral Al­li­an­ce-of­fen­siv David Trads, po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.