Sy­ge ae­l­dre lig­ger sta­dig på gan­ge­ne

BT - - NYHEDER -

BE­HAND­LING ste­get kraf­tigt. F.eks. kør­te det in­fek­tions­me­di­cin­ske om­rå­de på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal med over­bela­eg­ning i 154 da­ge i lø­bet af de før­ste seks må­ne­der i år. I sam­me pe­ri­o­de i 2014 var der »kun« over­bela­eg­ning i 108 da­ge. Helt uac­cep­ta­belt

I Dan­ske Pa­tien­ter kal­der for­mand Ca­mil­la Her­som det »helt uac­cep­ta­belt«.

»Det er do­ku­men­te­ret, at over­bela­eg­ning fø­rer til, at der be­gås fle­re fejl i be­hand­lin­gen, og det er og­så uva­er­digt, at folk ik­ke kan få en or­dent­lig seng på ho­spi­ta­let, når de har brug for det,« si­ger hun.

»Det er ik­ke godt nok. Man har af­sat pen­ge og sendt et klart sig­nal om, at der skal ydes en akut ind­sats mod pro­ble­met. Al­li­ge­vel kan man ik­ke se et en­ty­digt bil­le­de i ret­ning af, at man rent fak­tisk får bragt over­bela­eg­nin­gen ned. Det er ik­ke be­tryg­gen­de.« Det er ik­ke godt nok. Man har af­sat pen­ge og sendt et klart sig­nal om, at der skal ydes en akut ind­sats mod pro­ble­met.

I sund­heds­mi­ni­ste­ri­et er tolk­nin­gen li­ge­le­des, at si­tu­a­tio­nen na­er­mest er sta­tus quo. Mas­siv over­bela­eg­ning Pro­ble­mer­ne med mas­siv over­bela­eg­ning var el­lers et cen­tralt em­ne i fol­ke­tings­valg­kam­pen i for­å­ret 2015, hvor beg­ge blok­ke var ude med hånd­fa­ste løf­ter om at be­ka­em­pe dem.

Ef­ter­føl­gen­de har Ven­stre-re­ge­rin­gen og­så af­sat et be­løb på 1,2 mia. kr., via sid­ste års fi­nans­lov, til at løf­te ind­sat­sen for de ae­l­dre me­di­cin­ske pa­tien­ter, hvoraf et be­løb på godt 400 mio. kr. de­ci­de­ret er må­l­ret­tet til en »aku­t­pak­ke« mod den mas­si­ve over­bela­eg­ning.

Ini­ti­a­ti­ver­ne er iføl­ge Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et så småt på vej til at bli­ve re­a­li­se­ret.

»Der er brug for at styr­ke ind­sat­sen over for de ae­l­dre me­di­cin­ske pa­tien­ter. Rundt om på sy­ge­hu­se­ne er der fort­sat pa­tien­ter, som må ta­ge til tak­ke med en seng på gan­gen. Der­for er det til­tra­engt, at vi har frem­lagt en na­tio­nal hand­lings­plan med en lang ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver, der skal sa­et­te ind over for over­bela­eg­nin­gen. Og jeg for­ven­ter, at vi vil se po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, ef­ter­hån­den som hand­lings­pla­nen rul­les ud,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.