KL-bos­sers frås va­ek­ker vre­de

BT - - NYHEDER -

Af­slø­rin­ger om mis­brug af skat­te­kro­ner i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning får po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg til at re­a­ge­re.

»Jeg sy­nes, at in­den­rigs­mi­ni­ste­ren skyl­der en for­kla­ring, og den for­kla­ring vil jeg nu be­de hen­de kom­me med på et sam­råd, som jeg nu vil ind­kal­de til.«

Så­dan ly­der det fra SFs kom­mu­nal­ord­fø­rer, Kir­sten Nor­mann An­der­sen, som re­ak­tion på en ar­ti­kel i me­troxpress i går, hvor det kom frem, at kom­mu­ner­nes lands­for­e­ning gav ulov­li­ge di­a­e­ter til en kon­tor­chef på fol­ke­mø­det, hvor man og­så le­je­de tre seks­per­so­ners som­mer­hu­se til blot to mand.

»Det er sva­ert at ska­be til­lid til den of­fent­li­ge sek­tor, hvis den, der sty­rer den, ik­ke selv kan fin­de ud af at op­fø­re sig or­dent­ligt,« si­ger hun.

De Ra­di­ka­les kom­mu­nal­ord­fø­rer An­dreas Ste­en­berg kra­e­ver sam­ti­dig en or­dent­lig for­kla­ring fra KL:

»Det er vo­res al­le sam­mens pen­ge, og det ty­der på, de har brugt nog­le pen­ge, de ik­ke kan re­de­gø­re for. Så I før­ste om­gang må KL kom­me med en for­kla­ring,« si­ger han til Me­troxpress.

Hos KL øn­sker man ik­ke la­en­ge­re at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.