’Vi er knuste’

BT - - NYHEDER -

DØDSFALD at vi el­ske­de hen­de, til hun rej­ste af sted,« skrev Mik­kel Kes­sler. Knuste Lin­se Kes­sler ledsa­ge­de sin op­da­te­ring med et bil­le­de, hvor hun hol­der sin mor i hån­den.

»Vi er knuste, men vi ved, at det var det bed­ste for hen­de,« skrev hun.

Det er godt seks må­ne­der si­den, at fa­mi­li­en fra Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn kun­ne op­ly­se, at fa­mi­li­ens ae­ld­ste med­lem var ble­vet ramt af en al­vor­lig syg­dom. Si­den har den 78-åri­ge ’Mopper’ va­e­ret ind­lagt i en la­en­ge­re pe­ri­o­de på Rigs­ho­spi­ta­let. I for­bin­del­se med syg­dom­men fik hun ind­lagt en son­de og var til re­gel­ma­es­si­ge tjek på Rigs­ho­spi­ta­let. Syg­dom­men blev op­da­get til­ba­ge i maj må­ned midt un­der op­ta­gel­ser­ne til ’Fa­mi­li­en Fra Bryg­gen’. Pro­gram­mets se­e­re har der­for kun­net føl­ge med i, hvor­dan Lin­se Kes­sler valg­te at sen­de ’Mopper’ på pri­vat­ho­spi­tal, så hun kun­ne få hur­tig be­hand­ling.

På trods af sin al­vor­li­ge syg­dom, in­si­ste­re­de ’Mopper’ på at med­vir­ke i den se­ne­ste sa­e­son af pro­gram­met, der blev sendt på TV3 i det­te ef­ter­år. Det for­tal­te hun i et in­ter­view med uge­bla­det Se og Hør i sep­tem­ber.

»Jeg vil­le ik­ke fø­le mig uden­for. Jeg vil­le ger­ne gø­re det, jeg ple­jer. Det var vig­tigt for mig. Li­vet går vi­de­re, og jeg el­sker at la­ve ’Fa­mi­li­en Fra Bryg­gen’. Vi hyg­ger os, og vi har det godt,« for­tal­te hun. Tak­nem­me­lig I går un­der­stre­ge­de Kes­sler-fa­mi­li­en og­så, at ’Mopper’ hav­de va­e­ret tak­nem­me­lig for den sto­re in­ter­es­se se­er­ne har vist for hen­de.

»Mopper sat­te stor pris på si­ne per­son­li­ge ven­ner, men skam og­så på al­le Jer der­u­de, som har fulgt hen­de på TV,« skrev Mik­kel Kes­sler i Fa­ce­book-op­sla­get, der i af­tes blev delt og kom­men­te­ret i tu­sind­vis på kort tid.

Selv om det la­en­ge har stå­et klart, at ’Mopper’ vil­le dø af sin syg­dom, er det lyk­ke­des fa­mi­li­en at hol­de syg­dom­mens navn skjult fra of­fent­lig­he­den.

Fle­re se­e­re har dog kri­ti­se­ret, at fa­mi­li­en ik­ke har vil­let forta­el­le, hvil­ken syg­dom der var ta­le om. Den kri­tik prel­le­de imid­ler­tid af på ’Mop­pers’ bar­ne­barn Step­ha­nie med ka­e­le­nav­net ’Geg­go’, der og­så med­vir­ker i ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’. »Som se­er for­står jeg godt, at du ger­ne vil vi­de, hvad der er galt – men det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke må hol­de no­get for os selv. Det er vo­res liv, og der­med be­stem­mer vi, hvor me­get vi de­ler. Vi de­ler nor­malt ik­ke alt, nej. Det er no­get, du fø­ler,« har ’Geg­go’ tid­li­ge­re ud­talt. Ta­et for­hold Lin­se Kes­sler og ’Mopper’ hav­de i de sid­ste år et ta­et mor og dat­ter­for­hold. Men så­dan hav­de det ik­ke al­tid va­e­ret. Som barn blev Lin­se Kes­sler of­te over­ladt til sig selv, og i hen­des selv­bi­o­gra­fi ’Lin­se – jeg gør, hvad jeg vil’ kal­der hun sig selv et ’va­erts­hus­barn’. Fa­de­ren var of­te ude af bil­le­det, da hun var lil­le, og ’Mopper’ til­brag­te man­ge ti­mer på de kø­ben­havn­ske va­erts­hu­se.

I hjem­met i Eskilds­ga­de på Islands Bryg­ge ha­end­te det, at Lin­se Kes­sler våg­ne­de op midt om nat­ten og måt­te ud og le­de ef­ter sin mor, der var ta­get på va­erts­hus. Stam­ste­det Va­erts­hu­set Ha­ralds­borg på Islands Bryg­ge var ’Mop­pers’ fo­re­truk­ne stam­sted til det sid­ste. Her hav­de de i af­tes godt hørt om hen­des bort­gang, og de sat­te stor pris på hen­des man­ge be­søg. »Hun var god til at gri­ne med og af folk, hun kend­te her,« for­tal­te va­ert­hu­sin­de­ha­ve­ren Dan til BT.

BT for­søg­te i går for­ga­e­ves at få en kommentar fra Mik­kel Kes­sler og Lin­se Kes­sler.

Ud­over si­ne to børn, ef­ter­la­der ’Mopper’ sig tre bør­ne­børn: 26-åri­ge Step­ha­nie ’Geg­go’ samt Mik­kels to børn, to­åri­ge Ro­meo og ni må­ne­der gam­le Rosa-Lia. Der­u­d­over blev ’Mopper’ ol­de­mor til lil­le Al­ba i år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.