Gu­stav: Jeg hå­ber vir­ke­lig, Lin­se ta­ger sig tid til at va­e­re ked af det

BT - - NYHEDER -

SORG

Mik­kel og Lin­se Kes­sler: ’Mopper’ er død

Og selv­om det ik­ke er no­gen hem­me­lig­hed, at ’Mopper’ har le­vet et hårdt liv med hyp­pi­ge be­søg på va­erts­hu­se, så har det ik­ke på­vir­ket hjer­te­var­men i det lil­le hjem på Bryg­gen.

»Før­ste gang jeg mød­te hen­de, åb­ne­de hun ba­re sit hjem for mig. Hun var ba­re så­dan en imø­de­kom­men­de kvin­de,« forta­el­ler Gu­stav.

Gu­stav Sa­li­nas har selv prø­vet at mi­ste en fora­el­der, så han ved om no­gen, at det kan ta­ge tid at hånd­te­re sor­gen og smer­ten over ta­bet. No­get han hå­ber, at Lin­se vil ta­ge sig ti­den til.

»Du glem­mer jo al­drig, men du kom­mer vi­de­re. Det er helt okay, at man sav­ner og sør­ger. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at hun ta­ger sig til at va­e­re ked af det, for hun er jo så hård en kvin­de. Der­for hå­ber jeg og­så, at he­le fa­mi­li­en får no­get ro uden me­di­er­ne, så de kan bru­ge ti­den sam­men,« si­ger Gu­stav Sa­li­nas til BT.

Det er ik­ke sa­er­lig lang tid si­den at de to ven­ner mød­tes. Så sent som i sid­ste uge var de sam­men i for­bin­del­se med en TV-op­ta­gel­se.

Her kun­ne Gu­stav ty­de­ligt ma­er­ke, at ’Mop­pers’ syg­dom fyld­te me­get hos Lin­se.

»Lin­se har brugt me­get af den sid­ste tid sam­men med Mopper. Hun har for­må­et at va­e­re en rig­tig god dat­ter. He­le fa­mi­li­en har li­ge­som sam­let sig om Mopper,« for­kla­rer Gu­stav.

Og på trods af ’Mop­pers’ me­get cen­tra­le rol­le i fa­mi­li­en, så er Gu­stav helt sik­ker på, at fa­mi­li­en nok skal kom­me sta­er­kt igen­nem den kom­men­de sva­e­re tid.

»Det her er en fa­mi­lie, der er rig­tig sta­erk i for­vej­en - og nu hvor Mik­kel er ble­vet far, og Gek­ko og­så har få­et en lil­le, så står de me­re sam­men end no­gen­sin­de før,« si­ger Gu­stav, der kon­do­le­rer til ’Mop­pers’ ef­ter­lad­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.