Pa­ven: Abort kan til­gi­ves

BT - - NYHEDER -

NYE TO­NER Pa­ve Frans ta­ger nu et ge­val­digt op­gør med den ka­tol­ske kir­kes syn på abort. Den 79-åri­ge ar­gen­ti­ner har så­le­des gi­vet grønt lys for ka­tol­ske pra­e­ster til at til­gi­ve kvin­der, der har få­et fo­re­ta­get abort. Men selv­om pa­ve Frans nu blø­der op i for­hold til det pe­nib­le spørgs­mål, un­der­stre­ger han sam­ti­dig i et sa­er­ligt brev, han har ud­sendt om sa­gen, at kir­ken fort­sat ser abort som en ’al­vor­lig synd, da det af­slut­ter et uskyl­digt liv’.

»Men der er in­gen synd så stor, at Guds barm­hjer­tig­hed ik­ke kan nå den og fe­je den va­ek,« ly­der det bl.a. i bre­vet.

Si­den de­cem­ber 2015 har kvin­der kun­net få mid­ler­ti­dig til­gi­vel­se, hvis de af­bry­der de­res gravi­di­tet i uti­de. Det er den­ne mid­ler­ti­di­ge ord­ning, pa­ven nu gør per­ma­nent.

Tid­li­ge­re har det kun va­e­ret mu­ligt for bi­skop­per og sa­er­li­ge skrif­te­fa­ed­re at gi­ve synds­for­la­del­se til kvin­der, der gør en en­de på svan­ger­ska­bet.

Pa­vens opblød­ning på om­rå­det bli­ver set som en stor nyhed i den ro­mer­sk­ka­tol­ske kir­ke. Og man skal da hel­ler ik­ke la­en­ge­re til­ba­ge end sid­ste år for at fin­de et ek­sem­pel på, at pa­ven i ut­ve­ty­di­ge ven­din­ger kald­te det ’en ek­si­sten­ti­el og moralsk kri­se’, når kvin­der fra­va­el­ger et ufødt barn. En al­vor­lig synd Hi­sto­risk har abort va­e­ret en så al­vor­lig synd i den ka­tol­ske kir­ke, at kvin­der uden nå­de er ble­vet eks­klu­de­ret fra kir­ken.

Det er langt­fra før­ste gang, pa­ve Frans kom­mer med kon­tro­ver­si­el­le ud­mel­din­ger. Han bli­ver af den li­be­ra­le fløj i den ka­tol­ske kir­ke set som et frisk pust, mens de kon­ser­va­ti­ve kra­ef­ter har den stik mod­sat­te hold­ning. Det skyl­des syns­punk­ter, der har va­e­ret ret upo­pu­la­e­re hos høj­re­fløj­en.

Kort ef­ter sin ud­na­ev­nel­se i 2013 med­del­te han f.eks., at den ka­tol­ske kir­ke skul­le va­e­re bed­re til at ac­cep­te­re ho­mo­seksu­el­le, der søg­te Gud. In­gen synd er så stor, at Guds barm­hjer­tig­hed ik­ke kan nå den og fe­je den va­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.