’ ’

BT - - DEBAT -

ti­den sagt, at par­ti­et fo­re­trak at ta­ge op som en lø­ve med me­dansvar i en re­ge­ring. Først da det ik­ke kun­ne la­de ul­ti­ma­ti­ve krav om top­skat­te­let­tel­ser, men nu fal­der sig gø­re, sat­te de krav om et li­be­ralt af­tryk i form af en han ned som et lam. Det er ty­de­ligt, at han i øje­blik­ket top­skat­te­let­tel­se til gen­ga­eld for støt­ten spur­ter va­ek fra det, han har lo­vet.

Jeg sy­nes, til en sna­e­ver Ven­stre-re­ge­ring. Den Det var ty­de­ligt for en­hver, at re­ge­rin­gen re­ge­ring ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re, støt­ten ik­ke kun­ne le­ve­re skat­te­let­tel­ser,

at An­ders er va­ek, og der­for er der nu en ny og der­for hav­de han va­e­ret tvun­get til

fortje­ner stor tre­klø­ver­re­ge­ring og et nyt re­ge­rings­grund­lag, at gø­re al­vor af si­ne trus­ler. Man skal der skal ud­ar­bej­des. pas­se på med at true med ting, man ros for den is,

ik­ke vil fø­re ud i li­vet. han har haft i ma­ven un­der he­le for­lø­bet

LA HAR HE­LE

me­re li­be­ralt, og med ad­skil­li­ge LA-mi­ni­stre bli­ver og­så ud­fø­rel­sen me­re li­be­ral. Så det er på al­le må­der en sejr for An­ders Samu­el­sen og LA. Det an­det smuk­ke ved den nye si­tu­a­tion er, at tre bor­ger­li­ge par­ti­er med et be­ty­de­ligt va­er­di­fa­el­les­skab nu kan la­ve stra­te­gi og pla­ner bag luk­ke­de dø­re og så fo­re­la­eg­ge dem sam­let til DF. DF sid­der selv­føl­ge­lig sta­dig på de af­gø­ren­de man­da­ter, men det er me­get nem­me­re med to for­hand­len­de par­ter end fi­re.

GRUND­LA­GET VIL BLI­VE

nye re­ge­ring står til at få man­ge go­de ting gen­nem­ført, og­så på skat­ter­ne, og jeg sy­nes, at An­ders fortje­ner stor ros for den is, han har haft i ma­ven un­der he­le for­lø­bet.

JEG TROR, DEN AN­DERS SAMU­EL­SEN SPRANG

tå­rer ved, at de her top­skat­te­let­tel­ser ik­ke bli­ver til no­get. Det pas­ser mig godt, for­di det er en dår­lig pri­o­ri­te­ring med den si­tu­a­tion, vi står i nu. Men det er klart, at hvis jeg hav­de stemt på Li­be­ral Al­li­an­ce og i så man­ge må­ne­der hav­de va­e­ret vid­ne til det her for­hand­lings­for­løb, kun for at se det en­de med, at de ene­ste, der får no­get ud af det, er dem, der bli­ver mi­ni­stre, så vil­le jeg fø­le mig til grin.

JEG GRAEDER TØRRE

tvivl om, at jeg ger­ne hav­de set et valg nu. Jeg er rig­tig nervøs på Dan­mark og de al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­res veg­ne, for­di vi nu får en li­be­ra­li­stisk re­ge­ring i tien­de po­tens.

DER ER IN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.