VI KAN SOVE, NÅR VI BLI­VER GAM­LE

BT - - DEBAT -

Om vi så­dan helt for­står den sto­re ma­nøv­re in­de på Ma­ri­en­borg her­u­de i provin­sens po­li­ti­ske plov­fu­re? Ork ja, vi kan og­så ef­ter­ra­tio­na­li­se­re og me­ne, at det var det ene­ste rig­ti­ge at gø­re. I hvert fald for Lars Løk­ke. Nok og­så for An­ders Samu­el­sen. El­ler hvis man i det he­le ta­get går med blå ka­sket.

DE­BAT­IND­LA­EG Med et kug­le­pen­ne-strøg fjer­ne­de EU-him­mel­storme­ren en­hver iver for Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter at gå i of­fen­si­ven

VI SID­DER OG­SÅ og ga­et­ter med. Og ram­mer som of­test li­ge så pra­e­cist på valg­ud­skri­vel­sen som Hans En­gell. El­ler når Jer­sild slår op i en skrald­lat­ter fre­dag af­ten over, at Rul­le Gra­bow for­ma­ster sig til at for­ud­si­ge el­ler me­ne, at en tre­klø­ver­re­ge­ring er li­ge på trap­per­ne og gi­ver god me­ning. Hvil­ket hun fik ret i et halvt døgn se­ne­re, da stats­mi­ni­ste­ren prok­la­me­re­de sin in­ten­tion fra ta­ler­sto­len som åb­ning på Ven­stres lands­mø­de i Her­ning. El­ler hvad med den, TV2 hev op af hat­ten i op­tak­ten, at snak­ken i Ven­stre-kro­ge gik på, at Lars Løk­ke var på vej ud af politik. AERGRELSEN OVER, AT val­get ude­bli­ver i den­ne om­gang, og i hvert fald ik­ke bli­ver et nytårs­for­sa­et ind­fri­et af An­ders Samu­el­sen, er da SEBASTIAN LUKAS BYCH Med­lem af For­ret­nings­ud­val­get i SF Ung­dom til at få øje på. El­ler ud­gør sna­re­re to stål­sat­te øj­ne i an­sig­tet på An­ders Samu­el­sen, som på so­ci­a­le me­di­er we­e­ken­den over tog form af fo­tos­hop­pe­de BMW-log­o­er el­ler et par Au­di-for­lyg­ter, der skul­le il­lu­stre­re et så­kaldt flip­fl­op fra ul­ti­ma­ti­ve krav om top­skat­te­let­tel­ser til mi­ni­ster­bi­ler. OG SÅ­DAN KUN­NE det sag­tens og umid­del­bart se ud. Omend sand­he­den fak­tisk og­så her­u­de i plov­fu­ren kan ta­ge sig an­der­le­des nu­an­ce­ret ud, selv­om vi ak­ku­rat som de me­di­er, der le­ver af klik og bul­dren­de tøn­der i po­li­ti­ske tal­ks­hows, hol­der umå­de­lig me­get af sel­ve un­der­hold­nin­gen. Val­get var af­lyst i lø­bet af en lør­dag for­mid­dag, men det lag­de ik­ke nød­ven­dig­vis en da­em­per på ra­se­ri­et over at gå i le­ver­postej­ske­de­lig fol­ke­sty­re, lov­giv­ning og ad­mi­ni­stra­tion på be­kost­ning af gang i valg­ga­den. Ej at forg­lem­me en må­neds op­takt til valg og be­sna­e­ren­de for­søg på at ru­ske Samu­el­sen ned fra det trae. EL­LER VAR DET i vir­ke­lig­he­den Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der fik LA­bos­sen ned? Det har vi dis­ku­te­ret en del hen over over kø­le­di­sken. Kurt Las­sen, Med et kug­le­pen­ne­strøg fjer­ne­de EU-him­mel­storme­ren en­hver iver for Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter at gå i of­fen­si­ven med et an­strøg af fol­ke­tings­valg. Nu kan DF i ste­det bru­ge ti­den på at pud­se fje­re­ne og pu­ste sig lidt op fra sag til sag med tre­klø­ve­ret for desu­ag­tet at stem­me hver en­kelt af slagsen igen­nem i sa­len og gø­re me­nings­må­lin­ger og mo­men­tets mur­ren i kro­ge­ne til skam­me valg­pe­ri­o­den ud. Ik­ke mindst for­di Samu­el­sen & Co. helt har fjer­net fem pro­cent-kra­vet til re­ge­rings­grund­la­get, og om to et halvt år har va­el­ger­ne glemt alt om dår­li­ge DF-sa­ger hen­ne i EU. Så i plov­fu­ren er vi ble­vet eni­ge om, at sa­gens sum­ma sum­marum pas­ser fint ind i Kri­sti­na Thu­le­sen Da­hls kram. CLAUS HJORT FRE­DE­RIK­SEN kan ta­ge sig en lur, må­ske en lang én, ef­ter ik­ke at ha­ve so­vet i år, som han spandt en en­de over fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne til lands­mø­det. Kom­men­ta­to­rer­ne har hel­ler ik­ke få­et me­get søvn de se­ne­ste man­ge må­ne­der, vi an­dre af sam­me grund ej hel­ler. Men som vi si­ger her­u­de, kan vi sove, når vi bli­ver gam­le...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.