Her drik­ker de aes

BT - - NYHEDER -

IAA, IAA! med­lem­mer af he­ste­ra­cen har gi­vet den 42-åri­ge land­mand en sja­el­den og fly­den­de guld­gru­be, som ko­ster om­kring 372 kro­ner li­te­ren. AE­sel­ma­elk stor­hit­ter i Mon­te­ne­gro, hvor det har gi­vet den sa­er­li­ge bal­kan­ske ae­sel­ra­ce en ny funk­tion i land­bru­get. Iføl­ge Darko Sa­vel­jic er

ae­sel­ma­el­ken sundt for hu­den. Fle­re eks­per­ter me­ner da og­så, at ma­el­ken er et godt mid­del mod li­del­ser, der kom­mer som føl­ge af et dår­ligt im­mun­for­svar.

Hvor det gam­le tra­e­ka­e­sel en­gang var hver­mand­se­je i Mon­te­ne­gro, er det nu et sja­el­dent syn. I 2010 var be­stan­den om­kring 500 ae­s­ler, men den er iføl­ge Darko Sa­vel­jic fal­det yder­li­ge­re. Der­for kan den nye ma­el­ke­trend va­e­re en liv­li­ne til den ud­dø­en­de I et in­ter­view åb­ne­de prins Wil­li­am op og for­tal­te, at han har ’ka­em­pet’ med at til­pas­se sig rol­len som far. Men den ud­ta­lel­se er fal­det al­min­de­li­ge en­gel­ske fora­el­dre for bry­stet i en så­dan grad, at prin­sen nu er hav­net i no­get af en shit­storm på de so­ci­a­le me­di­er. Det skri­ver fle­re en­gel­ske me­di­er, her­un­der The Sun og Mir­ror. ae­sel­be­stand i Mon­te­ne­gro. Men hvis du som Cle­o­pa­tra i det gam­le Egyp­ten vil ba­de i ae­sel­ma­elk, skal der mal­kes man­ge ae­s­ler – da et ae­sel kun gi­ver om­kring 400 mil­li­li­ter ma­elk om da­gen. Her­hjem­me fin­des ae­sel­ma­elk i øje­blik­ket kun i luk­suri­ø­se hel­se­pro­duk­ter som sa­e­ber og cre­mer.

Hos Ar­la af­vi­ser PR-chef Jo­nas Søn­der­gaard dog, at ae­sel­ma­elk bli­ver

»Der er vi­dun­der­li­ge høj­de­punk­ter og vi­dun­der­li­ge bøl­ge­da­le. Det har va­e­ret no­get af en for­an­dring for mig rent per­son­ligt,« sag­de prins Wil­li­am un­der et in­ter­view på viet­na­me­sisk tv og fort­sat­te:

»Til ti­der har jeg haft det sva­ert. For­an­drin­gen fra at va­e­re en selv­sta­en­dig sing­le­mand til at bli­ve gift og få børn har va­e­ret en stor om­va­elt­ning i mit liv.«

Men man­ge al­min­de­li­ge eng­la­en­de­re un­drer sig no­get over, at man som fe­te­ret kon­ge­lig, med en hel at fin­de i kø­lemon­tren ved si­den af Ar­las an­dre ma­el­ke­pro­duk­ter i frem­ti­den. Ar­la fo­ku­se­rer på ko­ma­elk »Mo­de­lu­ner­ne in­den for er­na­e­ring går op og ned, men Ar­la kom­mer ik­ke til at lan­ce­re ae­sel­ma­elk på det dan­ske mar­ked. Vo­res fo­kus er på ko­ma­el­ken, den ori­gi­na­le su­per­food, som vo­res land­mand­se­je­re le- ha­er af tje­nen­de ån­der til at gø­re ens liv be­ha­ge­ligt, kan ta­ge de ord i sin mund. På Twit­ter er fle­re fora­el­dre gå­et i ret­te med prins Wil­li­am, som ef­ter de­res me­ning slet ik­ke ken­der til, hvad det vil si­ge at ’ha­ve det sva­ert’.

’Den­ne mand har in­gen anel­se om, hvad det vil si­ge at skul­le ’ka­em­pe’ i li­vet.’

’Ik­ke nok bar­nepi­ger? Det må va­e­re et hel­ve­de ik­ke at ha­ve et job, men sta­dig tje­ne mil­li­o­ner.’

’Prins Wil­li­am ka­em­per med

TIRS­DAG 22. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.