El­ma­elk

BT - - NYHEDER -

Ar­la kom­mer ik­ke til at lan­ce­re ae­sel­ma­elk på det dan­ske mar­ked Pris: En li­ter få­re­ma­elk kan kø­bes for 59,00 kro­ner på www.knut­hen­lund.dk GEDEMAELK Pris: En li­ter gedemaelk kan kø­bes for 25,75 kro­ner på www.na­turko­sto­den­se.dk SOYAMAELK In­de­hol­der 1,8 gram fedt per 100 mil­li­li­ter. Si­den mid­ten af 00er­ne har soy­apro­duk­ter vun­det ind­pas hos dan­sker­ne. Soyamaelk er frem­stil­let af soy­abøn­ner - alt­så ik­ke ma­elk fra et dyr - og vand og in­de­hol­der der­for hver­ken lak­to­se el­ler ma­el­ke­pro­te­in. Det er der­for en fa­vo­rit hos lak­to­se­in­to­le­ran­te. Al­li­ge­vel in­de­hol­der soy­adrik­ken en del an­det pro­te­in, fi­bre og ik­ke ret me­get suk­ker. Pris: En li­ter soyamaelk kan kø­bes for 17,50 kro­ner i de fle­ste su­per­mar­ke­der nye ’su­per­food’. Det er den 31-åri­ge iva­er­ksa­et­ter Per­nil­le Lyk­ke Chri­stof­fer­sen, der im­por­te­rer ka­mel­ma­elk til Dan­mark fra Du­bai, som nu kan kø­bes hos ad­skil­li­ge grønt­hand­le­re og hel­se­bu­tik­ker i Kø­ben­havn og Aar­hus.

»Al­le kan tå­le ka­mel­ma­elk, og så er det rigt på kalci­um og vi­ta­min C,« si­ger Per­nil­le Lyk­ke Chri­stof­fer­sen, der forta­el­ler, at det sma­ger lidt af KA­MEL­MA­ELK: In­de­hol­der 2,5 gram fedt per 100 mil­li­li­ter. Dan­sker­ne har kun­net fin­de ka­mel­ma­elk i kø­le­di­sken hos ud­valg­te grønt­hand­le­re og hel­se­for­ret­nin­ger si­den star­ten af 2016, men isa­er i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter er ka­mel­ma­el­ken en po­pu­la­er drik. Ma­el­ken min­der om ko­ma­elk, men har et højt ind­hold af C-vi­ta­min og kalci­um. Den er vel­eg­net til lak­to­se­in­to­le­ran­te. Pris: En li­ter ka­mel­ma­elk kan kø­bes for 140 kro­ner. For­hand­le­re kan fin­des her www.ka­mel­ma­elk.com LETMAELK In­de­hol­der 1,5 gram fedt per 100 mil­li­li­ter. Den klas­si­ske, du ken­der. Letmaelk har va­e­ret på det dan­ske mar­ked li­ge så la­en­ge, som vi har va­e­ret med­lem af EU – alt­så si­den 1973. Ma­elk er an­be­fa­let som del af den dag­li­ge kost på grund af det hø­je ind­hold af kalci­um, pro­te­in og en unik pak­ke af na­e­rings­stof­fer. Den al­min­de­li­ge ma­elk er først og frem­mest en rig kil­de til kalk, som er en vig­tig del af vo­res knog­ler. Pris: En li­ter letmaelk kan kø­bes for 5,00 – 7,00 kro­ner i al­le su­per­mar­ke­der ri­sen­grød, men har sam­me kon­si­stens som letmaelk. Be­gre­bet ’su­per­food’ da­ek­ker over en ra­ek­ke råva­rer, som me­nes at ha­ve en po­si­tiv ind­virk­ning på vo­res hel­bred på grund af et højt ind­hold af en ra­ek­ke vig­ti­ge na­e­rings­stof­fer. Det, der er nyt, kan iføl­ge Jo­nas Søn­der­gaard of­te få ud­na­ev­nel­se af su­per­food, men når det ga­el­der ma­elk, så vil dan­sker­ne ha­ve dansk ma­elk og frisk ma­elk.

In­de­hol­der 5,0 gram fedt per 100 mil­li­li­ter. Som med ge­der bli­ver man­ge go­de oste la­vet på ma­elk fra får. Få­re­ma­el­ken er dob­belt så fed som sød­ma­elk og har et højt ind­hold af zink og kalk, og sma­gen er tør og lidt salt. In­de­hol­der 3,2 gram fedt per 100 mil­li­li­ter. De fle­ste ken­der ge­deost, men du kan og­så kø­be gedemaelk i Dan­mark. Ma­el­ken er fe­de­re og lidt sø­de­re end ko­ma­elk. Gedemaelk in­de­hol­der lak­to­se, så den kan ik­ke bru­ge som er­stat­ning for dem, der er la­cto­se­in­to­le­ran­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.