Bla­ck Fri­day er for­bru­ger­nes fest

BT - - NYHEDER -

TILBUD Den sor­te fre­dag lig­ger li­ge om hjør­net. Da­gen, der går un­der nav­net Bla­ck Fri­day, og hvor du bli­ver boo­met med vil­de tilbud. Man­ge har gjort ind­købs­li­sten klar med et Ni­kon-ka­me­ra, en Mi­e­le-va­ske­ma­ski­ne, Jysk-sen­ge­tøj, en frak­ke fra Ma­ga­sin etc., og nu skal til­bud­de­ne kø­bes. En ro­sen­rød hi­sto­rie for for­bru­ger­ne, der får me­re for de­res pen­ge, men knap så ro­sen­rød er den for de dan­ske bu­tik­ker.

»Den ene fløj si­ger, at det er en fan­ta­stisk dag og gi­ver en fan­ta­stisk om­sa­et­ning. Den an­den fløj sy­nes, det er den va­er­ste dag,« si­ger Dansk De­tails di­rek­tør, Jens Bir­ke­holm.

Oprin­de­lig er Bla­ck Fri­day et ame­ri­kansk fa­eno­men, hvor bu­tik­ker­ne sky­der ju­le­ga­ve­ra­e­set i gang da­gen ef­ter Thanks­gi­ving med lat­ter­ligt bil­li­ge va­rer. Den dag er nu kom­met i dan­ske ha­en­der, og dan­sker­ne har gre­bet da­gen med kys­hånd – i hvert fald ken­der ot­te ud af ti dan­ske­re til den ame­ri­kan­ske dag. Det vi­ser en ana­ly­se fra Dansk Er­hverv. Va­rer over di­sken Bla­ck Fri­day ska­ber to ud­fald for de­tail­hand­len, og for de fle­ste bu­tik­ker er da­gen et selv­mål. År­sa­gen skal fin­des i bu­tik­ker­nes over­ta­lel­ses­ev­ne over for le­ve­ran­dø­rer­ne.

Den grup­pe, som gla­e­der sig til den sto­re han­dels­dag, har få­et de­res le­ve­ran­dø­rer til at be­ta­le no­get af ra­bat­ten. Og bund­linj­en bli­ver der­for for­nuf­tig. Men den stør­re grup­pe, der ser med lidt me­re nervø­se øj­ne på den sor­te fre­dag, be­ta­ler selv for ra­bat­ten, og det kan ses på de­res rød­g­lø­de­n­de bund­linje, for­kla­rer Jens Bir­ke­holm.

»Hvis man som re­tai­ler er dyg­tig, kan man ud­nyt­te Bla­ck Fri­day-hy­pe og sa­el­ge vir­ke­lig godt og sik­re bund­linj­en i ju­le­hand­len trods de sto­re ra­bat­ter. Hvis man på Bla­ck Fri­day re­a­li­se­rer et salg på ni­veau med mar­ke­det, vil re­sul­ta­tet va­e­re tabt ind­tje­ning i ju­le­hand­len pga. af de sto­re ra­bat­ter, man er tvun­get ud i. I vir­ke­lig­he­den er Bla­ck Fri­day rent mar­keds­ma­es­sigt et selv­mål, und­ta­gen for de få, der vir­ke­lig gør det godt,« si­ger Kas­per Holst di­rek­tør og part­ner hos IMPACT, kon­su­lent­hus med spe­ci­a­le i

Bu­tik­ker­ne skal der­for li­ge gå i ta­en­ke­boks, in­den de sprin­ger på Bla­ck Fri­day, for­kla­rer Jens Bir­ke­holm fra Dansk De­tail.

»Det er ut­ro­lig vig­tigt, at bu­tik­ker­ne reg­ner det igen­nem, før de sprin­ger på det, el­lers bli­ver det dyrt,« ud­dy­ber han.

Men når nog­le går med på en bøl­ge i de­tail­hand­len, er det sva­ert at va­e­re dem, som ba­re kig­ger på – sa­er­ligt for­di det hand­ler om ju­le­hand­len, og her skal man i lom­mer­ne på for­bru­ger­ne hur­tigt og me­get ger­ne va­e­re de før­ste.

»Det er en kri­tisk spiral, for bu­tik­ker­ne er endt i en spa­en­de­trø­je, som de ik­ke kan kom­me ud af nu. Og ud­for­drin­gen er, at det er i ju­le­hand­len, bu­tik­ker­ne skal tje­ne pen­ge for at nå det ret­te re­sul­tat. Det er knald el­ler fald – li­ge nu hol­der man vej­ret der­u­de,« si­ger Kas­per Holst. Den stør­ste han­dels­dag Sid­ste år var Bla­ck Fri­day den stør­ste han­dels­dag no­gen­sin­de må­lt på Dan­kort-om­sa­et­ning. Den røg op på 1,983 mia. kr.

På net­tet er der og­så kamp om at fø­re mu­sen over på de go­de tilbud. En prog­no­se fra kon­su­lent­hu­set IMPACT spår, at tra­fik­ken vil sti­ge med 30 pct. sam­men­lig­net med 2015. Og i år vil det ik­ke kun va­e­re om fre­da­gen, til­bud­de­ne ham­rer der­u­dad. Bla­ck Fri­day vil i år spre­de sig til fle­re da­ge – over we­e­ken­den og om man­da­gen.

Ju­le­hand­len er ryk­ket frem, men det be­ty­der ik­ke, at det sam­le­de for­brug sti­ger.

»Bla­ck Fri­day be­ty­der min­dre ind­tje­ning i de­cem­ber og ik­ke en stig­ning af for­brug. Bla­ck Fri­day har en vin­der. Det er for­bru­ge­ren og de en­kelt­stå­en­de bu­tik­ker, der for­mår at sa­el­ge me­re end de­res kon­kur­ren­ter,« fast­slår Kas­per Holst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.