Uhyg­ge­li­ge de­tal­jer af­slø­ret i norsk pa­edo­fi­lisag

BT - - NYHEDER -

PAEDOFILI He­le Nor­ge ryster i sin grund­vold, ef­ter at po­li­ti­et i Ber­gen søn­dag kun­ne af­slø­re den stør­ste og mest gru­som­me pa­edo­fi­lisag i lan­dets hi­sto­rie. Mindst 20 børn er ble­vet ud­sat for de fryg­te­lig­ste seksu­el­le over­greb, og po­li­ti­et har nu løf­tet slø­ret for nog­le af de pla­ner, det pa­edo­fi­le net­va­erk hav­de med de­res of­re. Un­der en pres­se­kon­fe­ren­ce søn­dag of­fent­lig­gjor­de po­li­ti­et nog­le chat­sam­ta­ler, hvor de sig­te­de dis­ku­te­rer, hvor­dan de kan gen­nem­fø­re grove over­greb uden at bli­ve op­da­get. Det skri­ver NRK.

I et af de ek­semp­ler, po­li­ti­et lag­de frem, plan­la­eg­ger to ma­end på 20 og 26 år at kid­nap­pe et barn på om­kring ti år med det for­mål at ud­sa­et­te bar­net for gen­tag­ne vold­ta­eg­ter. Det frem­går af chat­ten, at de helst vil ha­ve fat i en pi­ge, men de ’hav­de hel­ler ik­ke sagt nej til en dreng’.

»Det fri­ster mest med én på seks til ot­te år,« skri­ver den ene, men til­fø­jer der­ef­ter, at pi­gen nok bør va­e­re 10-12 år, ’så man kan kom­me til’.

»Jo yn­gre, de­sto bed­re,« sva­rer den an­den. Und­gå, at bar­net slad­rer Iføl­ge NRK ta­ler de to ma­end der­ef­ter om, at de vil tvin­ge et til­fa­el­digt barn, de fin­der ved vej­en, ind i en bil og kø­re hen til et øde sted for at for­gri­be sig på bar­net igen og igen. De dis­ku­te­rer og­så, hvor­dan de mon kan sik­re sig, at bar­net ik­ke slad­rer om vold­ta­eg­ter­ne ef­ter­føl­gen­de. Det kom­mer op at ven­de, om de skal gi­ve hen­de stof­fer el­ler true hen­de til tavs­hed.

Ma­en­de­ne snak­ker der­ef­ter vi­de­re om, hvor­dan de i prak­sis skal fø­re de­res plan ud i li­vet - og skaf­fe sig af med al­le be­vi­ser på over­gre­be­ne bag­ef­ter.

»Ef­ter­la­der vi hen­de der, hvor vi fandt hen­de, og kø­rer va­ek for der­ef­ter at bra­en­de det, der er i bi­len?«, spør­ger den ene.

Po­li­ti­ef­ter­for­sker Hil­de Reikrås er ry­stet.

»Når man la­e­ser det, så er det me­get let at ta­en­ke, at det er så sygt, at der må va­e­re ta­le om fan­ta­si­er og ik­ke re­el­le over­greb,« si­ger hun til NRK. Jo yn­gre, de­sto bed­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.