Klar med løf­tet pe­ge­fin­ger

BT - - NYHEDER -

USA

Mens Trump var ved at la­eg­ge sid­ste hånd på sin kom­men­de re­ge­ring, hav­de pra­esi­den­ten alt­så nog­le sid­ste for­ma­nin­ger til den re­pu­bli­kan­ske af­lø­ser.

»Re­a­li­te­ter­ne vil tvin­ge ham til at til­pas­se sig,« sag­de Oba­ma om en ra­ek­ke af Trumps kon­tro­ver­si­el­le idéer.

De hand­ler blandt an­det om at ned­la­eg­ge sund­heds­re­for­men Oba­ma­ca­re, at ud­vi­se mil­li­o­ner af ulov­li­ge ind­van­dre­re, at op­si­ge kli­ma-af­ta­len fra Pa­ris sid­ste år og at kom­me ta­et­te­re på Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

»Når man om­si­der sid­der i Det Ova­le Va­e­rel­se og be­gyn­der at ta­le med ver­dens le­de­re, og når man om­si­der ind­ser for­skel­li­ge em­ners kom­plek­si­tet, så har det en til­bø­je­lig­hed til at for­me din tan­ke­gang,« sag­de Oba­ma.

»Jeg vil va­e­re respekt­fuld over for em­be­det og gi­ve den kom­men­de pra­esi­dent en mu­lig­hed for at la­eg­ge si­ne idéer og ar­gu­men­ter frem, uden at no­gen sprin­ger op som en trold,« lo­ve­de Oba­ma.

Men hvis det er politik, der ska­der USAs va­er­di­er og ide­a­ler, så vil han ik­ke for­hol­de sig pas­sivt over for sin ef­ter­føl­ger. Eu­ro­pa­ei­sk be­kym­ring »Hvis jeg tror, at det er nød­ven­digt el­ler be­hja­el­pe­ligt, at jeg for­sva­rer dis­se ide­a­ler, så vil jeg over­ve­je det til den tid,« sag­de han.

Oba­ma har un­der en kort run­drej­se i Eu­ro­pa for­søgt at for­sik­re USAs al­li­e­re­de om, at Trump ik­ke vil skrot­te det ta­et­te for­hold mel­lem USA og Eu­ro­pa. Men det har ik­ke va­e­ret nok til at da­em­pe den eu­ro­pa­ei­ske be­kym­ring.

»Vi har haft to ver­denskri­ge over en pe­ri­o­de på 30 år. I den an­den blev 60 mil­li­o­ner men­ne­sker dra­ebt. Ik­ke en halv mil­li­on, ik­ke en mil­li­on, men 60 mil­li­o­ner. He­le kon­ti­nen­ter lå i grus,« lød det fra den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent. Og USA skal va­e­re med til at for­hin­dre en gen­ta­gel­se, på­pe­ge­de han. Men li­ge nu har Oba­ma an­dre pla­ner, når fa­mi­li­en flyt­ter ud af Det Hvi­de Hus 20. ja­nu­ar.

»Min plan for de na­e­ste to må­ne­der er ba­re at af­slut­te mit ar­bej­de. Og når det er over­stå­et, så vil jeg ta­ge Mi­chel­le med på fe­rie, slap­pe af, til­brin­ge tid sam­men med mi­ne pi­ger, skri­ve no­get og re­flek­te­re.«

SKIFTEDAG Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­mas em­beds­pe­ri­o­de ud­lø­ber 20. ja­nu­ar 2017. Det sker i det øje­blik, re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump ta­ges i ed for­an Kon­gres­sen som USAs 45. pra­esi­dent. De­mo­kra­ten Oba­ma har va­e­ret pra­esi­dent i na­e­sten ot­te år. Han blev ta­get i ed før­ste gang den 21. ja­nu­ar 2009, og han blev gen­valgt som pra­esi­dent i novem­ber 2012. Sa­ed­van­lig­vis bru­ger pra­esi­den­ten sin sid­ste dag i Det Hvi­de Hus til at tak­ke si­ne me­d­ar­bej­de­re og at benå­de døm­te og ef­ter­søg­te ame­ri­ka­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.