Po­li­ti­et ana­ly­se­rer mysti­ske bran­de

BT - - NYHEDER -

PYROMAN? Ef­ter en stri­be bran­de i Fjer­rits­lev og om­egn har Nord­jyl­lands Po­li­ti iva­er­k­sat et stør­re ana­ly­se­ar­bej­de, der skal kort­la­eg­ge, om no­get kan ka­e­de bran­de­ne i om­rå­det sam­men. En ae­l­dre kvin­de var lør­dag af­ten i livs­fa­re, da en for­ment­lig på­sat brand ra­se­re­de hen­des hus. Po­li­tiets ana­ly­se af de man­ge bran­de skal gø­re det mu­ligt at fast­slå, om der er fa­el­le­stra­ek, som kan ka­e­de bran­de­ne til én og sam­me ger­nings­mand.

Des­u­den har po­li­ti­et in­ten­si­ve­ret pa­trul­je­rin­gen i om­rå­det.

Sam­ti­dig op­for­dres bor­ger­ne til at hol­de et vå­gent øje med frem­me­de bi­ler og mista­en­ke­li­ge for­hold om­kring for ek­sem­pel strå­ta­ek­te som­mer­hu­se.

Si­den bran­den på Svinkløv Ba­de­ho­tel i slut­nin­gen af sep­tem­ber har der va­e­ret us­a­ed­van­lig man­ge bran­de i om­rå­det i og om­kring Fjer­rits­lev. Bran­den i ba­de­ho­tel­let var dog ik­ke på­sat. Sand­syn­lig­vis på­sat Men om­kring 20 af bran­de­ne i uger­ne ef­ter at ba­de­ho­tel­let blev flam­mer­nes byt­te, me­nes at va­e­re på­sat. Der er ek­sem­pel­vis ta­le om con­tai­ner­bran­de og bran­de i halm­la­der og strå­ta­ek­te som­mer­hu­se.

Se­ne­st var en 89-årig kvin­de på Thi­sted­vej i Fjer­rits­lev lør­dag af­ten ved at bra­en­de in­de i sit strå­ta­ek­te hus.

Det lyk­ke­des fa­mi­lie at få den dår­ligt gå­en­de kvin­de ud af hu­set, og hun slap uskadt.

Po­li­ti­et er i gang med at un­der­sø­ge brandår­sa­gen, men bran­den me­nes at va­e­re på­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.