Po­li­tisko­le dum­per på øko­no­mi­en

BT - - NYHEDER -

At byg­ge en ny po­li­tisko­le i Her­ning vil med­fø­re så sto­re om­kost­nin­ger, at det iføl­ge Rigs­po­li­ti­et er øko­no­misk ’util­freds­stil­len­de’.

Det vi­ser et reg­ne­styk­ke, som Jyl­lands-Po­sten har fo­re­ta­get på bag­grund af Rigs­po­li­tiets eg­ne reg­ne­mo­del­ler. In­den re­ge­rin­gens be­slut­ning om at pe­ge på ny­byg­ge­ri i Her­ning har Rigs­po­li­ti­et med bi­stand fra bl.a. Byg­nings­sty­rel­sen vur­de­ret ot­te ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger samt ny­byg­ge­ri på fi­re for­skel­li­ge pa­ra­me­tre, der hver er ble­vet til­delt et grønt (me­get til­freds­stil­len­de), gult (til­freds­stil­len­de) el­ler rødt (util­freds­stil­len­de) lys. I den en­de­li­ge rap­port har ny­byg­ge­ri få­et to grøn­ne og to gu­le lys. Men da rap­por­ten blev la­vet, vid­ste Rigs­po­li­ti­et ik­ke, at der skul­le byg­ges i Her­ning. Der­for an­tog man, at der år­ligt skul­le bru­ges 35 år­sva­erk på trans­port af ele­ver og kur­si­ster til den nye sko­le fra re­sten af lan­det.

Nu op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et, at man for­ven­ter ’en trans­port­tid til og fra Her­ning for ele­ver og kur­si­ster sva­ren­de til 56 år­sva­erk’.

Så me­get tid på lan­de­vej­en be­ty­der, at et ny­byg­ge­ri vil gå fra gult til rødt lys i vur­de­rin­gen af pa­ra­me­tret ’øko­no­mi’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.