Te pri­sen

BT - - KULTUR -

Jan Son­ner­gaard blev 53. Han var ud­dan­net cand.mag. i lit­te­ra­tur­vi­den­skab og fi­lo­so­fi fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og de­bu­te­re­de i 1997 med novel­le­sam­lin­gen ’Ra­di­a­tor’, der ud­kom på Gyl­den­dal. An­det bind i hans novel­le­tri­lo­gi ’Sid­ste søn­dag i ok­to­ber’ ud­kom i 2001, og tred­je bind ’Jeg er sta­dig ban­ge for Ca­s­par Mi­cha­el

IDen Des­u­den ’Gam­le hi­sto­ri­er: 1990-2008’, ’Ot­te op­byg­ge­li­ge forta­el­lin­ger om ka­er­lig­hed og mad og frem­me­de by­er: Pa­ris, Rom, Tbi­li­si, Prag, SaintNa­zai­re, Ber­lin, Ama­ger’. ’Frysen­de vå­de vej­ba­ner’,

Pe­ter­sen’ ud­kom i 2003. I 2006 de­bu­te­re­de han som ma­nuskript­for­fat­ter på styk­ket ’Liv og død’ på Café Ol­fert Fi­s­cher, der var op­sat på Ka­lei­doskop af Tho­mas Ben­dixen.

2009 ud­kom hans før­ste ro­man, ’Om atom­kri­gens be­tyd­ning for Vil­helm Funks ung­dom’.

hand­ler om, hvor­dan den kol­de krigs atom­trus­sel blev en ube­vidst mo­ti­va­tion for man­ges livs­stil i 1980er­ne og fik yup­pi­er og pun­ke­re til at le­ve hver dag, som var det den sid­ste. ud­send­te han: novel­ler, 2009, Gyl­den­dal ro­man, 2015, Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.