Mel­lem tra­di­tion og for­ny­el­se

BT - - NAVNE -

60 I MOR­GEN Så la­en­ge jeg sy­nes, det er sjovt at gå på ar­bej­de, og der er mas­ser af ting at ta­ge sig til, så bli­ver jeg ved, med­min­dre der er no­gen, som si­ger, at jeg bur­de gø­re no­get an­det,« sag­de han for ny­lig til Ber­ling­s­ke i an­led­ning af 20-års ju­bila­e­et. Te­e­na­ger med suc­ces Al­le­re­de som stor te­e­na­ger slog han sig op som kon­certar­ran­gør med eget fir­ma og nog­le af ti­dens hot­te­ste nav­ne som Ga­so­lin, Al­ru­ne Rod, Mid­night Sun, Secret Oy­ster, Gnags og Sebastian på pla­ka­ten.

Se­ne­re var han på tour i Eu­ro­pa og USA med det ame­ri­kan­ske ro­ck­band Dr. Hook. Og da han al­li­ge­vel var ’over the­re’, tog han en ud­dan­nel­se som lys­de­sig­ner og sta­ge­ma­na­ger ved Stu­dio and Forum of Sta­ge De­sign i New York. Hjem­me i Kø­ben­havn igen blev han af­de­lings­le­der ved Sta­tens Te­a­ter­sko­le og 1990-91 kon­sti­tu­e­ret rek­tor.

I 1982 var han med til at stif­te Grøn­ne­gårds Te­a­tret, som han le­de­de, ind­til han i 1996 blev di­rek­tør for Ti­vo­li. Fuld fart Her over­tog han en in­sti­tu­tion, der i fle­re år kun hav­de ud­vik­let sig i én ret­ning – nedad. Lars Liebst gik på med krum hals, nye for­ly­stel­ser skød op – den ene stør­re og me­re spek­taku­la­er end den an­den – se­ne­st den 45 me­ter hø­je ’Fa­ta­mor­ga­na’ – sa­e­so­nen blev ud­vi­det med ju­le­mar­ked og Hal­lowe­en, og byg­ge­pro­jek­ter­ne stod na­er­mest i kø. Nog­le måt­te op­gi­ves un­der­vejs, bl.a. Nor­man Fosters 100 me­ter hø­je tårn med luksus­ho­tel, mens det 3.700 kva­drat­me­ter sto­re Ti­vo­li Hjør­net på hjør­net af Bern­stor­f­fsga­de og Vester­bro­ga­de ven­tes fa­er­digt i 2017. Fre­dags­ro­ck om som­me­ren, sto­re mu­si­cals og bal­let i kon­cert­sa­len om vin­te­r­en er ble­vet fa­ste kul­tur­til­bud. Til gen­ga­eld sav­ner isa­er ae­l­dre ga­e­ster den klas­si­ske mu­sik i ha­vens pavil­lo­ner, som for en stor del er spa­ret va­ek. Suc­ce­sen Med en re­kor­domsa­et­ning på na­e­sten en mil­li­ard kro­ner og et hi­sto­risk be­søgstal på 4,7 mil­li­o­ner sid­ste år må Lieb­sts 20 år i Ti­vo­li kal­des en klar suc­ces. Men det er og­så en ba­lan­ce­gang, er­ken­der han.

»Den stør­ste ud­for­dring for os er al­tid at fin­de ba­lan­cen mel­lem for­ny­el­se og tra­di­tio­ner.« BLÅ BOG Født i Oden­se og op­vok­set i Svend­borg. Ud­dan­net lys­de­sig­ner og sta­ge­ma­na­ger. 1982 medstif­ter af Grøn­ne­gårds Te­a­tret, som han le­de­de til 1996. 1983-91 af­de­lings­le­der ved Sta­tens Te­a­ter­sko­le, det sid­ste år kon­sti­tu­e­ret rek­tor. Si­den 1996 di­rek­tør for Ti­vo­li. For­mand for Sta­tens Kun­st­råd 2003-2007 og 2010-2011 for kul­tur­mi­ni­ste­rens Kunst­støt­te­ud­valg. Si­den 2007 for­mand for TV2. Til­tra­e­der 1. ja­nu­ar 2017 som be­sty­rel­ses­for­mand for Kø­ben­havns nye mul­ti­a­re­na, Roy­al Are­na, i Øre­stad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.