TROEDE BROADWAY VAR UREALISTISK

BT - - TV / RADIO -

på selv sam­me te­a­ter, og hun hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan tan­ken om selv en dag at få chan­cen for at spil­le på Broadway vir­ke­de na­er­mest uop­nå­e­lig.

»Selv­føl­ge­lig hav­de jeg drøm­men den­gang, men helt ae­r­ligt så tror jeg, at jeg ta­enk­te, at det var urealistisk, og at hvis det no­gen­sin­de skul­le la­de sig gø­re, vil­le det først bli­ve man­ge år ud i frem­ti­den. Der er jo enormt me­get kon­kur­ren­ce, og jeg har jo hel­ler ik­ke en­gelsk som før­ste­sprog,« forta­el­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen. Det er es­sen­sen og drøm­men om vir­ke­lig at nå til tops Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen

Når styk­ket har haft sid­ste spil­le­dag den 22. ja­nu­ar, ven­der sku­e­spil­le­rin­den til­ba­ge til Dan­mark, hvor hun til for­å­ret skal va­e­re va­er­tin­de på un­der­hold­nings­pro­gram­met ’Flas­h­ba­ck’ på DR1. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 43, Mel­lem: 68, Sva­er: 145

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.