RAGER OP BLA

BT - - SPORTEN - FO­TO: EPA/REUTERS/AFP

Det ta­ger cir­ka seks mi­nut­ter at ko­ge et aeg. Men på ba­re tre gan­ge så lang tid kan man sa­et­te et helt kon­ti­nent i kog. I hvert fald hvis man er en 19-årig kna­egt ved navn Kas­per Dol­berg. I we­e­ken­den score­de te­e­na­ge­ren fra den midtjy­ske by Vo­el et va­skea­eg­te hat­tri­ck på ba­re 18 mi­nut­ter, da han score­de det ene smuk­ke mål ef­ter det an­det til bå­de 1, 2 og 3-0 i Ajax Am­ster­dams 5-0-sejr over NEC Ni­j­me­gen. Og han gjor­de det på 18 mi­nut­ter.

Med sit hat­tri­ck spar­ke­de Kas­per Dol­berg sig ik­ke kun op på top­pen af den hol­land­ske top­sco­rer­li­ste. Han skrev sig sam­ti­dig ind i Ajax’ hi­sto­ri­ebø­ger blandt ka­no­ner som Jo­han Cruyff, Lu­is Suárez, Marco van Basten og Zlatan Ibra­him­ovic. Og det stop­per ik­ke her.

I sam­me mo­ment etab­le­re­de un­ge Dol­berg sig så­le­des en­de­gyl­digt som et af de hot­te­ste nav­ne i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold.

I gårs­da­gens in­ter­na­tio­na­le avi­ser lov­pri­ses den 19-åri­ge dan­sker, og og­så in­ter­nt i fod­bold­mil­jø­et an­er­ken­des Kas­per Dol­berg som no­get af det mest brand­far­li­ge, der fin­des net­op nu.

»Han er en af de hot­te­ste un­ge eu­ro­pa­ei­ske an­gri­be­re li­ge nu. Han har jo gjort fan­ta­stisk re­k­la­me for sig selv og er eks­plo­de­ret. In­gen hav­de fo­re­stil­let sig, at han al­le­re­de nu skul­le slå igen­nem i Ajax,« si­ger Ole Ni­el­sen, der er ta­lentspej­der for den en­gel­ske mester­klub Lei­ce­ster.

»Li­ge plud­se­lig la­ver han no­get sinds­sygt. Det kan han, og det har han vist. Det brin­ger en for­skel. Po­pu­la­ert sagt har han X-fa­ctor, og det kan man ik­ke ta­ge fra ham. Han sco­rer mål. Og det er det vig­tig­ste for en an­gri­ber. Der­for gi­ver det mas­ser af me­ning, at han har til­truk­ket sig ka­em­pe op­ma­er­k­som­hed fra he­le Eu­ro­pa og de sto­re klub­ber,« fort­sa­et­ter Ni­el­sen. En lil­le be­kym­ring BT har va­e­ret i kon­takt med fle­re in­ter­na­tio­na­le ta­lentspej­de­re, der ik­ke øn­sker at stå frem med navn. De lov­pri­ser al­le Kas­per Dol­berg for et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt ta­lent og en li­ge så stor må­l­na­e­se. Én ting be­kym­rer dog. At det er i den hol­land­ske liga, den dan­ske lands­holds­an­gri­ber sco­rer si­ne mål.

AEres­di­vi­sio­nen har al­drig va­e­ret sva­ge­re, og det ka­ster en lil­le skyg­ge over Dol­bergs pra­e­sta­tio­ner, ly­der be­kym­rin­gen. En be­kym­ring, Ole Ni­el­sen de­ler.

»Med al respekt for den hol­land­ske liga kan jeg ik­ke si­ge, Dol­berg bli­ver den al­ler­stør­ste og en­der med 100 land­skam­pe,« slut­ter Lei­ce­ster-ta­lentspej­de­ren.

Kas­per Dol­berg har i den­ne sa­e­son spil­let 21 kam­pe for Ajax i al­le tur­ne­rin­ger. Det har re­sul­te­ret i 11 scor­in­ger. TIRS­DAG 22. NOVEM­BER 2016 Han er en af de hot­te­ste un­ge eu­ro­pa­ei­ske an­gri­be­re li­ge nu. Han har jo gjort fan­ta­stisk re­k­la­me for sig selv og er eks­plo­de­ret. In­gen hav­de fo­re­stil­let sig, at han al­le­re­de nu skul­le slå igen­nem i Ajax Ole Ni­el­sen • Kas­per Dol­berg gik amok på Am­ster­dam Are­nA og score­de hat­tri­ck på 18 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.