’Cor­ne­li­us og San­tan­der er jo ik­ke al­le ti­ders Cham­pions Le­ague-top­sco­re­re’

BT - - SPORTEN - TO PRO­BLE­MER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

Stå­le Sol­bak­ken har et pro­blem. El­ler han har fak­tisk to. FC Kø­ben­havn kan hver­ken bru­ge An­dreas Cor­ne­li­us el­ler Fe­de­ri­co San­tan­der i Cham­pions Le­agu­e­bra­get mod Por­to.

De to fo­re­truk­ne front­lø­be­re er beg­ge ska­det, og det er ik­ke kun et pro­blem, for­di FCK kun har én re­el re­ser­ve til plad­sen, men li­ge så me­get for­di net­op Cor­ne­li­us og San­tan­der har vist sig at va­e­re an­gri­be­re, der kan gø­re en for­skel i den stør­ste klub­tur­ne­ring.

Dem har FC Kø­ben­havn ik­ke haft man­ge af gen­nem ti­der­ne, hvis man ser bort fra Marcus Al­l­bäck og Da­me N’Doye. På trods af det fak­tum nedt­o­ner Sol­bak­ken be­tyd­nin­gen af si­ne to power-forwar­der.

»Vi skal fo­ku­se­re på de spil­le­re, der spil­ler. Det er ik­ke så­dan, at Cor­ne­li­us og San­tan­der er al­le ti­ders top­sco­re­re i Cham­pions Le­ague. De har sco­ret pra­e­cis ét mål hver. Mirak­ler kan ske, og Pav­lovic var en af dem, der send­te os i Cham­pions Le­ague ved at sco­re mod APOEL. Vi skal aen­dre lidt og spil­le med lidt kor­te­re af­le­ve­rin­ger om­kring de­res felt. Vi skal spar­ke lidt me­re på mål og la­ve fa­er­re hø­je ind­la­eg,« si­ger Sol­bak­ken.

Nu skal der la­ves om på den star­top­stil­ling, som har gi­vet sig selv på ni po­si­tio­ner. Og så i en kamp, der med en sejr brin­ger FCK ta­et på ot­ten­de­dels­fi­na­len i Cham­pions Le­ague og med et ne­der­lag sluk­ker alt håb. Nye spil­le­re skal ind, og FCK-ma­na­ge­ren åb­ner lidt af po­sen for, hvad han har af pla­ner med si­ne stand-ins.

»Vi har Yous­sef Tou­touh, Ras­mus Falk, Kas­per Kusk og Benja­min Ver­bic som de fi­re spil­le­re, der kan spil­le bag den for­re­ste an­gri­ber el­ler om­kring ham. Må­ske vil vi og­så prø­ve no­get for­skel­ligt i lø­bet af kam­pen alt ef­ter, hvor­dan kam­pen ud­vik­ler sig, og hvor­dan rum­me­ne er på ba­nen,« si­ger Sol­bak­ken og ud­dy­ber.

»Vi har brugt Ras­mus Falk i en re­ser­ve­kamp som of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler el­ler ha­en­gen­de an­gri­ber. Ver­bic har spil­let det lidt for Slove­ni­en og gjor­de det og­så mod AaB. Yous­sef Tou­touh har og­så spil­let en anel­se i den rol­le. Jeg sy­nes, vi har styr på, hvad vi ger­ne vil gø­re. De her spil­le­re kan gø­re det, hvis de spil­ler op til de­res al­ler­bed­ste. Men det kan og­så vi­se sig at bli­ve en kamp, hvor det er sva­ert at ska­be chan­cer,« si­ger Sol­bak­ken, der ger­ne er åben om én ting. Pav­lovic med fra start An­dri­ja Pav­lovic skal spil­le fra start. Ser­be­ren, der blev hen­tet i som­mer, var ud­set som Ni­co­lai Jør­gen­sens di­rek­te af­lø­ser, men An­dreas Cor­ne­li­us ram­te plud­se­lig den form, der tid­li­ge­re gjor­de ham til et af de stør­ste dan­ske salg no­gen­sin­de, og så røg Pav­lovic ud på ba­en­ken. Men ser­be­ren er klar. »Jeg fø­ler ik­ke pres på den må­de. Jeg spil­le­de og­så an­grebs­plad­sen, da vi skul­le kva­li­fi­ce­re os til Cham­pions Le­ague. Jeg ma­er­ker ik­ke pres­set, men jeg er glad for, at jeg skal spil­le,« si­ger Pav­lovic, der har helt styr på be­tyd­nin­gen af kam­pen.

»Den her kamp er en nøg­le­kamp, for­di vi ka­em­per med Por­to om den an­den­plads. Jeg tror på vo­res hold, og jeg er sik­ker på, at vi kan la­ve et godt re­sul­tat,« si­ger ser­be­ren.

Pav­lovic får da og­så ro­sen­de ord med på vej­en af sin ma­na­ger, der kun har gi­vet sin re­ser­ve­an­gri­ber 16 mi­nut­ters spil­le­tid i Cham­pions Le­ague ind­til vi­de­re.

»Han ser ri­me­lig god ud. Hel­dig­vis for os spil­le­de han 45 mi­nut­ter mod Ukrai­ne for Ser­bi­en i tirs­dags, og jeg sy­nes, vi så, at han så godt ud i den kamp. Han holdt og­så godt på bol­den for os mod AaB. Han kom ik­ke til re­ne chan­cer selv, men han hjalp hol­det med sin ar­bejds­i­ver,« si­ger Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.