Stå­les sto­re af­ten

BT - - SPORTEN -

IAFTEN SPIL­LER FC Kø­ben­havn den før­ste af to fi­na­ler på to uger. Vin­der de dan­ske me­stre beg­ge kam­pe, ven­ter en Cham­pions Le­ague 1/8-fi­na­le på den an­den si­de af nytår – en­der det omvendt med et ne­der­lag i Par­ken når klok­ken har run­det de 22.30, må de kø­ben­havn­ske fans og al­le vi an­dre ’stil­le os til­fred­se’ med en tur i Eu­ro­pa Le­agu­es kno­ck out-fa­se, når kon­fet­tien og knal­ler­ter­ne er fe­jet op, og vej­ret går mod var­me­re ti­der om nog­le må­ne­der.

Lø­ver­ne er tvun­get til sejr mod et FC Por­to-hold, der ik­ke har over­be­vist i den­ne Cham­pions Le­ague-sa­e­son. Men de dan­ske me­stre er og­så tvun­get til tre po­int mod en klub med en in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, som de fle­ste an­dre i Fod­bol­d­eu­ro­pa kun kan se be­un­dren­de op til.

Når det er sagt, er FC Kø­ben­havn ik­ke uden chan­ce. Fra­va­e­ret af an­grebs­duo­en Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us er en stor streg i reg­nin­gen, men Su­per­liga­ens su­ve­ra­e­ne fø­rer­hold har be­vist, at de­fen­si­ven er så sta­erk, at ba­re én en­kelt scor­ing kan vi­se sig nok til en sejr og en ef­ter­føl­gen­de mat­ch­bold i Brug­ge om to uger.

Li­ge­gyl­digt hvor­dan det går, ven­ter en af de sto­re eu­ro­pa­ei­ske af­te­ner i Par­ken. En af dem, der ta­en­der ild un­der bå­de til­sku­er­plad­ser­ne, ba­nen og tra­e­ner­ba­en­ken, hvor Stå­le Sol­bak­ken sid­der, når han ik­ke di­ri­ge­rer ved si­de­linj­en. NET­OP STÅ­LE SOL­BAK­KEN har va­e­ret us­a­ed­van­ligt me­get i fo­kus i lø­bet af de se­ne­ste uger og da­ge. At nord­man­den er i fo­kus, er der hver­ken no­get odi­øst el­ler sja­el­dent i. Men at sø­ge­ly­set på Sol­bak­ken ska­ber så me­gen om­ta­le, er trods alt et uvant syn i Par­ken.

Stå­le Sol­bak­ken har igen­nem fle­re må­ne­der va­e­ret ud­set som topkan­di­da­ten til at bli­ve Nor­ges na­e­ste land­stra­e­ner. Men det har ik­ke skabt larm.

Dén larm er til gen­ga­eld kom­met i lø­bet af den se­ne­ste uge, hvor Sol­bak­ken bå­de skul­le for­hol­de sig til, at job­bet som norsk land­stra­e­ner blev le­digt – og at han i sid­ste we­e­kend tog sig en frokost med sin gam­le ven Nils Jo­han Semb, der og­så er en af top­le­der­ne i det nor­ske fod­bold­for­bund. I WE­E­KEN­DEN KUN­NE BT så af­slø­re, at Stå­le Sol­bak­ken ik­ke øn­sker at bli­ve land­stra­e­ner i hjem­lan­det. Nord­man­den har stør­re am­bi­tio­ner med sin kar­ri­e­re som klub­tra­e­ner og ser der­for et land­stra­e­nerjob i et for­bund un­der ny le­del­se som et skridt i en for­kert ret­ning.

Det ved le­del­sen i FC Kø­ben­havn, og der har der­for ik­ke va­e­ret uro in­ter­nt i klub­ben. Le­del­sen har vir­ket stål­sat i tro­en på Stå­le Sol­bak­ken og hans frem­tid i Kø­ben­havn, og spil­ler­ne har hel­ler ik­ke ta­get øj­ne­ne fra vej­en.

Én ting er imid­ler­tid trus­len fra nord og det nor­ske fod­bold­for­bund og land­stra­e­nerjob. No­get helt an­det er trus­len fra pen­ge­sta­er­ke og sport­s­ligt in­ter­es­san­te klub­ber i Bun­des­liga­en el­ler an­dre af de sto­re eu­ro­pa­ei­ske liga­er. FCK KAN HOL­DE Nor­ge fra dø­ren, men fø­rer Stå­le Sol­bak­ken sit hold til sejr i af­ten og vi­de­re til Cham­pions Le­agu­es 1/8-fi­na­ler, kan han bli­ve van­ske­lig at hol­de på for kø­ben­hav­ner­ne. For et så­dan re­sul­tat vil gi­ve gen­lyd overalt i Eu­ro­pa.

I så fald kan det en­de, hvor kø­ben­hav­ner­ne fryg­ter: Dér hvor Stå­le Sol­bak­ken in­den la­en­ge står på An­ders Hørs­holts kon­tor og si­ger ’jeg vil vi­de­re’.

I FCK ha­ev­der de, at de er klar og kla­edt på, til den dag kom­mer. Det er de må­ske og­så, men det er al­li­ge­vel en dag, de fryg­ter. For spo­re­ne skra­em­mer sta­dig fra sidst, Sol­bak­ken sag­de far­vel.

Stå­le Sol­bak­ken er man­den i FC Kø­ben­havn. Af­te­nens re­sul­tat kan få be­tyd­ning for, hvor la­en­ge han fort­sat er dét.

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Stå­le Sol­bak­kens frem­tid i FC Kø­ben­havn kan bli­ve af­gjort af re­sul­ta­tet i af­te­nens kamp mod Por­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.