’Jeg vil ger­ne bli­ve i Sil­ke­borg’

Ro­bert Skov score­de to gan­ge, da midtjy­der­ne be­sej­re­de Es­b­jerg. Men hvor spil­ler han i na­e­ste sa­e­son?

BT - - SPORTEN - TVIVL OM FREM­TI­DEN Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Hvor spil­ler Ro­bert Skov ef­ter som­mer­fe­ri­en? Spørgs­må­let har rum­ste­ret i Sil­ke­borg IF si­den i som­mer, og nu er den 20-åri­ge an­gri­ber klar med et pra­e­cist svar.

»Jeg vil ger­ne bli­ve i Sil­ke­borg. Her har jeg spil­let stort set he­le min kar­ri­e­re, og her stor­tri­ves jeg. Det ta­el­ler og­så til Sil­ke­borgs for­del, at jeg i som­mer fik fri til at del­ta­ge ved OL i Rio, selv­om klub­ben på sam­me tid hav­de brug for mig i liga­en,« sag­de han ef­ter sej­ren på 3-0 over Es­b­jerg og til­fø­je­de:

»Men lad os nu få ef­ter­års­sa­e­so­nen af­slut­tet først. De na­e­ste uger vil jeg ger­ne kon­cen­tre­re mig om at ud­vik­le mit spil og sik­re sej­re til SIF.«

Ro­bert Skov vi­ste i kam­pen mod Es­b­jerg, at hans må­l­na­e­se er in­takt.

Al­le­re­de i det fjer­de mi­nut ka­no­ne­re­de han bol­den i net­ma­sker­ne fra en po­si­tion uden for straf­fes­parks­fel­tet, og ef­ter Emil Sche­el di­rek­te på fris­park og­så hav­de pas­se­ret Jo­nas Jen­sen i Es­b­jerg-må­let, ce­men­te­re­de han sej­ren på 3-0 i slut­nin­gen af an­den halv­leg med end­nu et godt ek­se­kve­ret ven­stre­bens­skud.

»Vi har no­te­ret Ro­berts øn­ske om at få den nu­va­e­ren­de kon­trakt for­la­en­get. Det er og­så vo­res håb, at han bli­ver hos os,« sag­de klub­di­rek­tør Kent Mad­sen.

Vi har no­te­ret Ro­berts øn­ske om at få den nu­va­e­ren­de kon­trakt for­la­en­get. Det er og­så vo­res håb, at han bli­ver hos os Kent Mad­sen, Sil­ke­borg IFs di­rek­tør

Mens hver­ken Ro­bert Skov el­ler Kent Mad­sen hav­de lyst til at op­ly­se, hvad dis­kus­sio­ner­ne i for­hand­lings­lo­ka­let gik på i som­mer, da hans frem­tids­pla­ner blev vendt, var ch­eftra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen me­re med­del­som.

»Det hand­ler na­tur­lig­vis om øko­no­mi. Men det er ik­ke det ene­ste,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen, der hav­de det fint med sej­ren over Es­b­jerg.

»Vi har spil­let bed­re. Men i vo­res se­ne­ste 10 kam­pe har vi kun tabt en en­kelt gang. Det vid­ner om stor selv­til­lid i spil­ler­trup­pen, der ef­ter en lidt tra­eg sa­e­son­start og­så har få­et styr på spil­kon­cep­tet,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen.

Han in­drøm­me­de, at den se­ne­ste tid har va­e­ret tur­bu­lent.

»Det har alt­så va­e­ret rig­tigt hårdt for mig. Jeg troede for et par må­ne­der si­den, at min skils­mis­sesag var ved at slut­te, og plud­se­lig bli­ver der rejst sig­tel­se mod mig. Det hav­de jeg ik­ke li­ge set kom­me, og det har na­tur­lig­vis ry­stet mig,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen, der af­vi­ste, at hans sag har på­vir­ket stem­nin­gen i spil­ler­trup­pen ne­ga­tivt.

»Den var må­ske lidt tryk­ket den før­ste dag, ef­ter jeg for­tal­te spil­ler­ne om den. Men li­ge nu sy­nes jeg, at der er ro på,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen og fik med­hold af Kent Mad­sen.

»Hvis vi hav­de tabt til Es­b­jerg, vil­le pres­sen utvivl­s­omt ha­ve talt om uro i vo­res klub.

Så­dan har jeg imid­ler­tid slet ik­ke op­le­vet den se­ne­ste pe­ri­o­de,« sag­de Kent Mad­sen, der kald­te det for et ’hy­po­te­tisk spørgs­mål’, hvis det en-

der med, at Pe­ter Sø­ren­sen bli­ver dømt.

»Vold er uac­cep­ta­belt un­der al­le for­mer, og det ta­ger vi af­stand fra. Nu af­ven­ter vi sa­gens gang ved ret­ten og ud­fal­det af den. Går det som for­ven­tet, fo­re­lig­ger der en af­gø­rel­se i lø­bet af et par må­ne­der,« sag­de Kent Mad­sen.

Hos Es­b­jerg var an­fø­rer Vi­ctor Pals­son alt an­det end til­freds med re­sul­ta­tet.

»Vi vandt i sid­ste spil­ler­un­de 3-0 over AaB og men­te, at det her­ef­ter kun vil­le gå fremad spil­le­ma­es­sigt for os. Ne­der­la­get mod Sil­ke­borg er et gi­gan­tisk til­ba­ge­slag. Vi må desva­er­re er­ken­de, at det er men­ta­li­te­ten, den er gal med,« sag­de Vi­ctor Pals­son og trak op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

»Vi spil­ler okay i før­ste halv­leg. Spil­let er til 0-0. Al­li­ge­vel er vi bag­ud 0-2, for­di vi som hold fejl­er. Det bli­ver sva­ert, men end­nu en­gang må vi i sam­let flok for­sø­ge at hi­ve os selv op af det dy­be hul, vi er hav­net i,« sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.