Før­ste Dol­berg­bonus er i hus

BT - - SPORTEN -

JUBEL Det er ik­ke kun den hol­land­ske stor­klub, Ajax Am­ster­dam, der har stor gla­e­de af an­greb­s­ta­len­tet Kas­per Dol­bergs stor­spil i øje­blik­ket. Og­så i Sil­ke­borg IF, hvor han spil­le­de frem til som­me­ren 2015, gni­der man sig i ha­en­der­ne.

»Vi har i for­bin­del­se med Kas­pers skif­te to af­ta­ler med Ajax: en vi­de­resalgs­klau­sul og en bonu­s­ord­ning. Al­le­re­de nu har vi få­et gla­e­de af sidst­na­evn­te, ef­ter­som Kas­per har spil­let så man­ge kam­pe, at vi er be­ret­ti­get til at mod­ta­ge en før­ste bonus-ra­te. Jeg øn­sker ik­ke at op­ly­se det ek­sak­te be­løb, men pen­ge­ne er ind­lø­bet for kort tid si­den,« sag­de Sil­ke­borg IFs di­rek­tør Kent Mad­sen til BT i for­bin­del­se med midtjy­der­nes tur­ne­rings­kamp mod Es­b­jerg fB.

Da Ajax søn­dag vandt 5-0 over NEC Ni­j­me­gen i AEres­di­vi­sio­nen score­de Kas­per Dol­berg hat­tri­ck.

»Na­tur­lig­vis gla­e­der vi os over, at han kla­rer sig så godt der­ne­de. Det er vi stol­te over. Han er jo en af vo­res dren­ge. Ind­til vi­de­re ser det fan­ta­stisk ud, men in­gen ved, hvad det en­der med,« sag­de Kent Mad­sen og hen­vi­ste til spe­ku­la­tio­ner om, at et vi­de­resalg af Kas­per Dol­berg til en stør­re klub, kan be­ty­de end­nu fle­re ind­ta­eg­ter til Sil­ke­borg IF. Tidsu­be­stemt af­ta­le »Det har i vis­se me­di­er va­e­ret na­evnt, at Kas­per skal vi­de­resa­el­ges in­den for et par år, hvis vi skal ha­ve fle­re ind­ta­eg­ter. Men det er ik­ke kor­rekt. Vo­res af­ta­le med Ajax er tidsu­be­stemt. Så bli­ver han solgt vi­de­re for me­re, end de har be­talt os, skal vi ha­ve en vis pro­cent­del af trans­fer­be­lø­bet,« sag­de Kent Mad­sen, der ro­ste Ajax-le­del­sens pro­fes­sio­na­lis­me, da af­ta­len blev for­hand­let på plads.

»De var me­get op­ma­er­k­som­me på, at det skul­le gå rig­tigt til, så de kan kom­me igen en even­tu­el an­den gang,« sag­de Kent Mad­sen.

I øv­rigt fal­der ’Dol­berg-pen­ge­ne’ fra Ajax på et tørt sted i Sil­ke­borg IF, der i før­ste halv­del af 2016 hav­de et un­der­skud på to mio. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.