Rusland be­na­eg­ter (in­gen) statsdo­ping

WADA op­for­drer Rusland til at er­ken­de lan­dets do­ping­pro­ble­mer. Ny rap­port vil in­de­hol­de nye an­kla­ger

BT - - SPORTEN - ERKENDELSE /ritzau/AFP/Reuters

Rus­si­ske myn­dig­he­der be­na­eg­ter fort­sat, at lan­det skul­le ha­ve haft et stats­sty­ret do­ping­sy­stem, som en uaf­ha­en­gig WADArap­port el­lers kon­klu­de­re­de tid­li­ge­re på året. Lan­dets nye an­tido­ping­chef, Vi­ta­ly Smir­nov, af­vi­ser på et mø­de i Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur (WADA), at de rus­si­ske myn­dig­he­der har va­e­ret in­vol­ve­ret i do­ping­for­bry­del­ser.

»Rusland har al­drig haft et stats­sponso­re­ret do­ping­sy­stem. Do­ping er ik­ke et spe­ci­fikt lands pro­blem. Vi skal sam­men be­ka­em­pe det­te on­de,« si­ger Vi­ta­ly Smir­nov.

»Hvis én per­son er kri­mi­nel, be­ty­der det ik­ke, at he­le lan­det er kri­mi­nelt. Vi ved, at det­te sy­stem ik­ke ek­si­ste­rer.« Om­fat­ten­de svin­del Tid­li­ge­re WADA-chef Di­ck Po­und mod­ta­ger ud­ta­lel­ser­ne med skep­sis og kon­sta­te­rer, at man skal ved­ken­de sig si­ne pro­ble­mer, hvis man skal ha­ve en chan­ce for at lø­se dem.

»Du kan ik­ke ku­re­re en al­ko­ho­li­ker,

Hvis én per­son er kri­mi­nel, be­ty­der det ik­ke, at he­le lan­det er kri­mi­nelt. Vi ved, at det­te sy­stem ik­ke ek­si­ste­rer Vi­ta­ly Smir­nov

før al­ko­ho­li­ke­ren er­ken­der, at der er et pro­blem. Du må for­hol­de dig til det fak­tum, at der er el­ler var et pro­blem,« si­ger Po­und.

At de rus­si­ske myn­dig­he­der var in­vol­ve­ret i om­fat­ten­de do­pings­vin­del var en af de mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge kon­klu­sio­ner i den rap­port, som Ri­chard McLa­ren ud­gav i som­mer. På ret kurs An­den del af rap­por­ten bli­ver of­fent­lig­gjort 9. de­cem­ber. Iføl­ge fle­re kil­der vil Rusland igen bli­ve an­kla­get for do­ping­over­tra­e­del­ser.

I de se­ne­ste må­ne­der har Rusland va­e­ret i gang med at re­for­me­re lan­dets an­tido­ping­sy­stem.

WADAs sted­fortra­e­den­de ge­ne­ral­di­rek­tør, Rob Ko­e­h­ler, der over­vå­ger pro­ces­sen, me­ner, at Rusland ’er på ret kurs, og der er lys for en­den af tun­nel­len’.

Men Ko­e­h­ler kon­sta­te­rer sam­ti­dig, at WADA fort­sat bli­ver na­eg­tet ad­gang til en­kel­te luk­ke­de by­er, li­ge­som hans folk er af­skå­ret fra at få fin­gre­ne i de do­ping­prø­ver, der bli­ver op­be­va­ret i an­tido­ping­la­bo­ra­to­ri­et i Moskva.

FO­TO: AFP/REUTERS

Stangs­prin­ge­ren Ye­le­na Isin­bay­e­va er en af de rus­si­ske at­le­ter, der er ble­vet af­slø­ret i den om­fat­ten­de do­pings­ag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.