DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

I af­ten skal de dan­ske me­stre FC Kø­ben­havn ud i en me­get af­gø­ren­de kamp i Cham­pions Le­ague mod FC Por­to.

Nor­malt er det så­dan, at de dan­ske spil­le­fug­le ple­jer at spil­le med hjer­tet, men så­dan er det slet ik­ke den­ne gang.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet kan så­le­des med­dele, at dan­sker­ne tror min­dre på FC Kø­ben­havn end sel­ska­bets øv­ri­ge kun­der gør. Så­le­des er det over­ord­ne­de tal 30 pro­cent af spil­le­ne på sejr til FC Kø­ben­havn mod blot 26 pro­cent, hvis det kun er de dan­ske kun­der.

Da FC Por­to kun er små fa­vo­rit­ter, tror book­ma­ker­ne så­le­des me­re på FC Kø­ben­havn end dan­sker­ne gør.

»Det er no­get over­ra­sken­de tal, at dan­sker­ne tror så lidt på FC Kø­ben­havn. For­kla­rin­gen må umid­del­bart va­e­re, at bå­de Cor­ne­li­us og San­tan­der er uden­for,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.