F1-chef vil ha­ve to halv­le­ge

BT - - SPORTEN - /ritzau/

For­mel 1-grand­prixer bør be­stå af to kor­te løb med en pau­se i mid­ten i ste­det for ét langt løb, som man ken­der det i dag.

Det er i hvert fald så­dan, For­mel 1-che­fen Ber­nie Ec­c­le­sto­ne fo­re­stil­ler sig frem­ti­den for den hur­ti­ge sport, der i hans øj­ne skal gen­nem­gå en grund­la­eg­gen­de for­an­dring for at fast­hol­de sin po­pu­la­ri­tet.

»To 40 mi­nut­ters løb med en pau­se på 40 mi­nut­ter i mid­ten, hvor kø­rer­ne kan bli­ve in­ter­viewet, og der kun­ne bli­ve ar­bej­det med bi­ler­ne, vil­le va­e­re at­trak­tivt for se­er­ne, og tv-sta­tio­ner, sponso­rer og an­non­cø­rer vil­le el­ske det,« si­ger Ber­nie Ec­c­le­sto­ne i et in­ter­view med Sun­day Ti­mes.

Boo­ster se­er­tal

Han bru­ger det regn­fyld­te grand­prix i São Paulo tid­li­ge­re på må­ne­den som et ek­sem­pel på, at det kan va­e­re på ti­de med en for­an­dring.

Un­der­vejs i lø­bet var der en lang pau­se på grund af dår­ligt vejr og glat as­falt, og det be­tød, at grand­prixet re­elt blev hak­ket over i to.

»Se­er­tal­le­ne røg i vej­ret. Vi hav­de et langt løb med me­get regn og et par uheld, men det be­tød, at vi hav­de to star­ter, og det fik folk til at kig­ge med,« si­ger Ber­nie Ec­c­le­sto­ne.

Han på­pe­ger, at pu­bli­kums va­ner har aen­dret sig, og at sport ge­ne­relt må ta­ge si­ne for­holds­reg­ler for at føl­ge med ti­den.

»Folks kon­cen­tra­tions­ev­ne er me­get kor­te­re, og man­ge sports­gre­ne un­der­sø­ger mu­lig­he­den for at in­tro­du­ce­re kor­te­re kam­pe,« si­ger Ber­nie Ec­c­le­sto­ne i et in­ter­view med Sun­day Ti­mes.

Folks kon­cen­tra­tions­ev­ne er me­get kor­te­re, og man­ge sports­gre­ne un­der­sø­ger mu­lig­he­den for at in­tro­du­ce­re kor­te­re kam­pe Ber­nie Ec­c­le­sto­ne

FO­TO: REUTERS

Ber­nie Ec­c­le­sto­ne vil ind­fø­re en pau­se un­der­vejs i For­mel 1-lø­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.