U21-lands­hol­det slip­per for Spa­ni­en og Eng­land ved EM

BT - - SPORTEN - /ritzau/

Det dan­ske U21-lands­hold i fod­bold bli­ver pla­ce­ret i an­det se­ed­ning­s­lag, når der 1. de­cem­ber skal tra­ek­kes lod til EM-slut­run­den i Po­len na­e­ste år. Dan­mark har i bow­len sel­skab af Spa­ni­en og Eng­land, og det be­ty­der, at Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per ik­ke kan kom­me til at mø­de de to hold i grup­pe­spil­let.

Det dan­ske hold spil­le­de en for­nem kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring med ni sej­re og en uaf­gjort i 10 kam­pe, og de se­ne­re års flot­te re­sul­ta­ter be­ty­der, at Dan­mark har den fem­te­bed­ste ko­ef­fi­ci­ent af de 12 EM-del­ta­ge­re.

Øverst lig­ger Tys­kland og Portu­gal, der er top­se­e­det sam­men med va­ert­s­na­tio­nen Po­len.

Dan­marks ko­ef­fi­ci­ent er li­ge ak­ku­rat bed­re end Ita­li­ens, hvil­ket be­ty­der, at ita­li­e­ner­ne må fin­de sig i at bli­ve pla­ce­ret i ne­der­ste se­ed­ning­s­lag, som ta­el­ler seks lan­de.

Ud­over Ita­li­en er det Sve­ri­ge, Tjek­ki­et, Ser­bi­en, Ma­kedo­ni­en og Slovaki­et.

EM-slut­run­den af­vik­les mel­lem 16. og 30. ju­ni na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.