HIMMEL

BT - - NYHEDER -

PIA OLSEN DYHR, PARTIFORMAND (SF) HIMMEL: Met­te Abild­gaard som kli­ma­mi­ni­ster. Det vil­le va­e­re godt for Dan­marks kli­mapro­fil. Hun vil­le og­så va­e­re fin at ha­ve i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et. El­len Tra­ne Nør­by gør det og­så ud­ma­er­ket som un­der­vis­nings­mi­ni­ster. Hun er ik­ke va­erst af en blå po­li­ti­ker at va­e­re. HELVEDE: Jeg vil vir­ke­lig ad­va­re mod at sa­et­te Jo­a­chim B. Olsen i Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et. Det vil­le vir­ke­lig va­e­re en hetz mod de ar­bejds­lø­se i Dan­mark. REGERINGSDANNELSE Ja. Det gør en for­skel, hvem der bli­ver mi­ni­ster. Uan­set om man er enig i po­li­tik­ken el­ler ej. Og den kom­men­de mi­ni­ster­ka­ba­le bli­ver da og­så dis­ku­te­ret flit­tigt i kaf­festu­er­ne, på gan­ge­ne og i kor­ri­do­rer­ne på Chri­sti­ans­borg. Po­li­ti­ker­ne i rød blok har de­res håb og øn­sker og skra­eks­ce­na­ri­er, mens Dansk Fol­ke­par­tis na­est­for­mand, Søren Es­per­sen, ik­ke tør sa­et­te nav­ne på. Men han med­gi­ver, at det gør en stor for­skel, om man har et godt for­hold til mi­ni­ste­ren på et om­rå­de.

»Det er no­get af det vig­tig­ste i po­li­tik, at man har et godt for­hold til hin­an­den. Vi fik i sin tid firklø­ver-re­ge­rin­gen, for­di Schlüter (K) spil­le­de ten­nis med Ni­els Hel­veg Pe­der­sen (RV). Plud­se­lig fandt de sam­men og tal­te på et an­det ni­veau end el­lers. I dag går folk til fit­ness sam­men – det er så ik­ke li­ge mig – men vi er og­så på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.