Ple­je­hjem­met skal lug­te brunt og bra­endt

BT - - NYHEDER -

FINANSLOV Duf­ten af kyl­lin­ge­s­teg og stegt fla­esk med per­sil­lesovs, som til­be­re­des i et køk­ken på ste­det, skal til­ba­ge på lan­dets ple­je­hjem og va­e­re med til at sør­ge for, at de ae­l­dre bå­de får en hyg­ge­li­ge­re hver­dag og fle­re ki­lo på si­de­be­ne­ne. Sam­ti­dig skal der va­e­re fle­re ak­ti­vi­te­ter på ple­je­hjem­me­ne, som kan va­e­re med til at hol­de de ae­l­dre i gang og løf­te livskva­li­te­ten.

Det er to af de cen­tra­le ini­ti­a­ti­ver i den net­op ind­gå­e­de fi­nans­lo­vs­af­ta­le, som la­eg­ger op til mar­kan­te for­bed­rin­ger for de ca. 40.000 be­bo­e­re på ple­je­hjem­me­ne. Over de kom­men­de fi­re år til­fø­res ple­je­hjem­s­om­rå­det ek­stra to mia. kr., som kom­mer, efter at der la­en­ge har va­e­ret hård kri­tik af for­hol­de­ne for de sva­ge­ste ae­l­dre.

Halvan­den mil­li­ard kro­ner skal gå til en ny klip­pe­kort­ord­ning, så be­bo­er­ne hver uge kan få ca. en halv ti­mes ek­stra hja­elp, som de selv kan va­e­re med til at be­stem­me, hvad skal gå til. Me­re at skul­le ha­ve sagt »Vi øn­sker al­le at be­stem­me over vo­res eget liv og gø­re de ting, vi hol­der af, og det aen­drer sig jo ik­ke, ba­re for­di man bli­ver ae­l­dre. Be­bo­e­re på ple­je­hjem skal der­for og­så ha­ve stør­re mu­lig­hed for at selv at be­stem­me, hvad de vil bru­ge de­res tid på. Og med klip­pe­kor­tet kan de f.eks. selv va­el­ge, om de vil en tur for­bi det om­rå­de, hvor de vok­se­de op, el­ler ha­ve hja­elp til at få styr på de­res gam­le fo­to­al­bum,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Der er og­så lagt op til at bru­ge et be­løb på 450 mio. kr. i pe­ri­o­den på at gi­ve de ae­l­dre på ple­je­hjem­me­ne bed­re mad og madop­le­vel­ser. Pen­ge­ne skal bl.a. gå til, at der kan etab­le­res el­ler ge­ne­tab­le­res køk­ke­ner på ple­je­hjem­me­ne.

Ten­den­sen over en år­ra­ek­ke har så­le­des va­e­ret, at kom­mu­ner­ne har sam­let mad­pro­duk­tio­nen i sto­re ek­ster­ne fa­el­les­køk­ke­ner, så ma­den i man­ge kom­mu­ner stort set al­drig til­be­re­des lo­kalt på ple­je­hjem­me­ne. Det har dog vist sig at va­e­re et pro­blem i for­hold til de for­holds­vis man­ge småt­spi­sen­de be­bo­e­re på ple­je­hjem­me­ne, hvor hver fem­te vur­de­res at va­e­re un­der­va­eg­tig. Ma­den skal va­e­re en op­le­vel­se Det er først i de se­ne­re år, at man nog­le ste­der har få­et øj­ne­ne op for, at ram­mer­ne om ma­den og må­l­ti­det og­så har stor be­tyd­ning for de ae­l­dres lyst til at spi­se.

AE­l­dre Sa­gen og AEl­dre­kom­mis­sio­nen har der­for i fle­re år pres­set på for, at man på ple­je­hjem­me­ne i hø­je­re grad skal ind­dra­ge be­bo­er­ne i mad­lav­nin­gen, og at ma­den skal til­be­re­des ta­et­te­re på de ae­l­dre, så der duf­ter af mad.

»Et godt må­l­tid mad er ik­ke ba­re et spørgs­mål om go­de råva­rer og smag­sind­tryk. Ram­mer­ne og op­le­vel­sen om­kring mad­lav­nin­gen og må­l­ti­det er og­så ut­ro­ligt vig­ti­ge. Der skal duf­te af mad, og de ae­l­dre må ger­ne in­vol­ve­res me­re i mad­lav­nin­gen, og det får de bed­re mu­lig­hed for, hvis der er køk­ke­ner på ple­je­hjem­me­ne,« si­ger Sop­hie Løh­de.

I AE­l­dre Sa­gen er man til­freds med de nye ini­ti­a­ti­ver, som iføl­ge kon­su­lent An­na Wil­ro­th re­pra­e­sen­te­rer et må­l­ret­tet og til­tra­engt løft af ind­sat­sen for de ae­l­dre på ple­je­hjem­me­ne.

»Det er nog­le af sam­fun­dets mest sva­ek­ke­de bor­ge­re, der kom­mer på ple­je­hjem i dag. Der­for er vi gla­de for, at der nu kom­mer øget fo­kus på f.eks. ma­den og er­na­e­rin­gen på ple­je­hjem­me­ne,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.