EL­LER HELVEDE

BT - - NYHEDER -

ud­valgs­tu­re sam­men. Der er ik­ke en af de kom­men­de mi­ni­stre, som jeg ik­ke har va­e­ret til mø­der el­ler på tur med, og det for­hold er me­get me­re va­er­di­fuld, end man umid­del­bart tror,« si­ger Søren Es­per­sen. Til­lid er vig­ti­ge­re end enig­hed Tirs­dag ef­ter­mid­dag tog stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), An­ders Samu­el­sen (LA) og Søren Pa­pe Poul­sen (K) fat på for­hand­lin­ger­ne om at få ned­fa­el­det et nyt re­ge­rings­grund­lag på Ma­ri­en­borg. De skal blandt an­det bli­ve eni­ge om va­ek­sten i den of­fent­li­ge sek­tor, bud­get­tet til for­sva­ret og vi­sio­ner­ne for kli­ma­et og mil­jø­et. Men én ting er ind­hol­det, no­get an­det er for­de­lin­gen af de en­kel­te mi­ni­ster­po­ster. Den får ik­ke kun kon­se­kven­ser for de po­li­ti­ke­re, der sid­der i et re­ge­rings­par­ti, men for samt­li­ge po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg. Uan­set om man er po­li­tisk enig el­ler ej.

Søren Es­per­sen me­ner, at til­lid mel­lem mi­ni­ste­ren og de me­ni­ge med­lem­mer er vig­ti­ge­re end po­li­tisk enig­hed.

»Selv­føl­ge­lig er det let­te­re at bli­ve enig med en, der har sam­me po­li­tik, men man kan godt lig­ge ta­et på hin­an­den Det be­ty­der me­get, hvem der kom­mer til at sid­de som mi­ni­ster, isa­er når man er ord­fø­rer for det sto­re op­po­si­tions­par­ti, som jeg er po­li­tisk og al­li­ge­vel ry­ge ind i et ge­val­digt hund­eslags­mål. Det hand­ler om bå­de fag­li­ge og men­ne­ske­li­ge kom­pe­ten­cer,« si­ger Søren Es­per­sen. Mi­ni­ste­rens rol­le er vig­tig So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer, Leif La­hn Jen­sen, er enig.

»Det be­ty­der me­get, hvem der kom­mer til at sid­de som mi­ni­ster, isa­er når man er ord­fø­rer for det sto­re op­po­si­tions­par­ti, som jeg er. Det er klart, at det er vig­tigt, at der sid­der en mi­ni­ster, som har for­stand på tin­ge­ne. Men det be­ty­der og­så no­get, hvor li­be­ral man er. Den nu­va­e­ren­de be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster har for ek­sem­pel be­stemt vi­den om be­ska­ef­ti­gel­ses­om­rå­det, men han ser og­så me­get li­be­ralt på man­ge ting. Han er en af dem, der har al­ler­f­lest sam­råd, for­di vi har haft brug for at stil­le ham spørgs­mål, og det har han stil­let op til. Hvis der for ek­sem­pel kom­mer en mi­ni­ster fra Li­be­ral Al­li­an­ce, bli­ver det no­get an­det – sagt ud fra de hold­nin­ger, de har gi­vet ud­tryk for på be­ska­ef­ti­gel­ses­om­rå­det,« si­ger Leif La­hn Jen­sen.

Met­te Abild­gaard (K) som mil­jø­mi­ni­ster. De har holdt den grøn­ne fa­ne lidt hø­je­re end de an­dre par­ti­er. Men jeg så og­så ger­ne, at Kon­ser­va­ti­ve hev nog­le af de­res sta­er­ke per­so­ner ind ude­fra, så­som Con­nie He­de­gaard el­ler Mads Le­bech. Met­te Boch (LA) kun­ne må­ske va­e­re god som so­ci­al­mi­ni­ster, og Søren Pa­pe som er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster, for­di de har fo­kus på det grøn­ne.

Jeg vil­le nø­dig se Met­te Bo­ck (LA) som mil­jø­mi­ni­ster, for­di hun hav­de sin ta­et­te kon­takt un­der valg­kam­pen til Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug. Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig no­gen fra de par­ti­er som be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster. De de­ler jo hold­nin­gen om, at når der mang­ler ar­bejds­plad­ser i Dan­mark, så er det de ar­bejds­lø­ses skyld. De, der har va­e­ret mest ube­ha­ge­li­ge i de­res re­to­rik her, er Jo­a­chim B. Olsen og Ras­mus Jar­lov. De har ud­talt sig på må­der, der har va­e­ret uri­me­li­ge over for ar­bejds­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.