Man­ge fa­ed­re blandt pa­edo­fi­li-sig­te­de

BT - - NYHEDER -

PA­EDO­FI­LI sig­te­de i sa­gen har til­fa­el­les, er de­res køn – og for 16 ud af de 18 per­so­ners ved­kom­men­de og­så de­res bo­pa­el i lan­dets Hor­da­land-provins, hvor Ber­gen er ho­ved­by. Fle­re sig­tel­ser på vej På li­sten fin­der man blandt an­dre en 23-årig stu­de­ren­de, en 26-årig bør­ne­ha­ve­klas­sela­e­rer, en 38-årig ar­bejds­løs og en 50-årig in­ge­ni­ør – der­til er fle­re af de sig­te­de i sa­gen fa­ed­re. Fle­re sig­tel­ser er endnu på vej, ly­der det fra myn­dig­he­der­ne:

»Vi ar­bej­der vi­de­re. Det be­ty­der, at der vil kom­me fle­re ar­re­sta­tio­ner, og der vil kom­me nye sa­ger,« si­ger le­der af an­kla­ge­af­de­lin­gen i Ber­gens po­li­ti Gun­nar Fløy­sted til NRK.

Søn­dag kun­ne po­li­ti­et i Ber­gen forta­el­le, at man si­den ef­ter­å­ret i fjor har haft 25 ef­ter­for­ske­re til at op­trev­le et enormt net­va­erk af pa­edo­fi­le i Nor­ge.

’Ope­ra­tion Dark Room’, som sa­gen er ble­vet døbt, har hidtil få­et po­li­ti­et til at rej­se sig­tel­ser mod 51 ma­end. Der­u­d­over er me­re end 5.500 bru­ger­nav­ne til for­skel­li­ge chat- og fil­de­ling­s­tje­ne­ster i ha­en­de.

Si­den sa­gen blev of­fent­lig kendt, er det kom­met frem, at en be­tjent og hans 23-åri­ge søn skul­le va­e­re ind­blan­de­de i sa­gen. Søn­nen er ble­vet idømt fi­re ugers va­re­ta­egts­fa­engs­ling, og be­tjen­ten selv er ble­vet sus­pen­de­ret og sig­tet for at va­e­re i be­sid­del­se af ero­ti­ske novel­ler om børn. Der­til kom­mer, at to po­li­ti­ke­re og­så er blan­det ind i sa­gen.

»Det, som er kom­met frem ved da­gens pres­se­mø­de, er slet og ret gru­somt,« si­ger Hans Erik Ring­kjøb, le­der af par­ti­et AP i Hor­da­land, efter af­slø­ring af hans par­ti­fa­el­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.