USA fryg­ter ter­ror i Eu­ro­pa i ju­len

BT - - NYHEDER -

ADVARSEL Ame­ri­ka­ne­re skal va­e­re ek­stra på vagt, hvis de fejrer jul og nytår i Eu­ro­pa. År­sa­gen er en øget ri­si­ko for ter­r­or­an­greb, ly­der det fra USA’s uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Mi­ni­ste­ri­et har man­dag ud­sendt en ny rej­se­vej­led­ning.

Den ad­va­rer om, at mi­li­tan­te grup­per som Is­la­misk Stat (IS) og al-Qa­e­da plan­la­eg­ger an­greb i eu­ro­pa­ei­ske by­er i for­bin­del­se med høj­ti­den og de til­hø­ren­de be­gi­ven­he­der.

»Trova­er­dig in­for­ma­tion ty­der på, at Isil (an­det ord for Is­la­misk Stat, red.), al-Qa­e­da og an­dre grup­per fort­sat plan­la­eg­ger ter­r­or­an­greb i Eu­ro­pa med fo­kus på den kom­men­de høj­tid,« skri­ver det ame­ri­kan­ske mi­ni­ste­ri­um. Ek­stra år­våg­ne Ame­ri­kan­ske turi­ster op­for­dres der­for til at va­e­re ek­stra år­våg­ne, hvis de del­ta­ger i fest­lig­he­der med man­ge men­ne­sker, bru­ger of­fent­lig trans­port el­ler be­sø­ger po­pu­la­e­re at­trak­tio­ner.

»USA’s stats­bor­ge­re bør va­e­re op­ma­er­k­som­me på mu­lig­he­den for, at ek­stre­mi­ster kan ud­fø­re an­greb med kort el­ler in­gen var­sel,« ly­der det i rej­se­vej­led­nin­gen, der da­ek­ker he­le Eu­ro­pa.

»Ter­r­o­ri­ster kan be­nyt­te sig af en bred vif­te af me­to­der og bru­ge bå­de al­min­de­li­ge og ukon­ven­tio­nel­le vå­ben,« skri­ver mi­ni­ste­ri­et vi­de­re.

For pra­e­cis et år si­den lød en lig­nen­de advarsel fra USA. Her blev Dan­mark na­evnt med hen­vis­ning til an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn.

I den se­ne­ste vej­led­ning hen­vi­ses der til an­greb i Bel­gi­en, Frank­rig, Tyr­ki­et og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.