Drøm­men om Con­nie

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Mens vi ven­ter på hvid røg fra Ma­ri­en­borg og et nyt re­ge­rings­grund­lag, ga­et­tes der på mi­ni­ster­po­ster og om­dan­nel­ser af mi­ni­ste­ri­er. Og et navn, som duk­ker op, hver gang der skal dan­nes en bor­ger­lig re­ge­ring, er Con­nie He­de­gaard. Hvad er det, der er med hen­de Con­nie? CON­NIE HE­DE­GAARD HAR na­tur­lig­vis et flot cv. Hun er cand.mag. i lit­te­ra­tur­vi­den­skab og hi­sto­rie og blev med­lem af Fol­ke­tin­get i 1984 for De Kon­ser­va­ti­ve, hvor hun se­ne­re blev po­li­tisk ord­fø­rer, men si­den valg­te hun en kar­ri­e­re uden for po­li­tik, hvor hun bl.a. var chef for Ra­dio­a­vi­sen og se­ne­re va­ert på De­ad­li­ne. I 2004 blev hun mil­jø­mi­ni­ster i An­ders Fogh Ras­mus­sens re­ge­ring, og al­le­re­de den­gang blev hun budt vel­kom­men til­ba­ge som en po­li­tisk rockstjerne. Se­ne­re blev hun kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster og EU-kom­mis­sa­er, in­den hun i 2015 til­t­rå­d­te som for­mand for en ny in­ter­na­tio­nal mil­jø­fond. Con­nie He­de­gaard er alt­så yderst kom­pe­tent og er­fa­ren, men det er ik­ke kun det, der ska­ber Con­nie-ef­fek­ten.

Con­nie He­de­gaard er et dansk svar på et po­li­tisk su­per­brand. Alt­så en pro­fes­sio­nel iden­ti­tet, som er så sta­erk, at den føl­ger med per­so­nen, hvad end der sker. Hen­des brandstyr­ke af­ha­en­ger ik­ke af, om hun har den ene el­ler an­den fi­ne post – og det er el­ler til­fa­el­det for langt de fle­ste – og­så me­get magt­ful­de men­ne­sker. Men for en lil­le eks­klu­siv ska­re er det lyk­ke­des at ska­be en forta­el­ling om dem selv, som står så sta­er­kt, at der skal me­re end en ts­u­na­mi til at va­ske den va­ek.

HVAD ER PROBLEMET? Det må der­for va­e­re en po­li­tisk over­vej­el­se, om hun sim­pelt­hen er for la­ek­ker til po­li­tik

OG DET ER be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at Con­nie He­de­gaards forta­el­ling ik­ke er byg­get på, at vi ken­der hen­de spe­ci­elt godt.

Vi har ik­ke set hen­des kla­e­de­skab, hjem el­ler børn. Vi har ik­ke hørt no­gen tå­re­per­ser­hi­sto­rie om en trist barn­dom el­ler lig­nen­de. Hen­des hi­sto­rie er byg­get på hen­des pro­fes­sio­nel­le iden­ti­tet. Hun er selv­føl­ge­lig knivskarp og ar­bejd­s­om, men må­ske er det, der skin­ner igen­nem, det fak­tum, at hun sty­rer efter et me­get sik­kert kom­pas. El­ler så­dan op­le­ves det i hvert fald. Bå­de moralsk og po­li­tisk.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet, at hvis K var i tvivl om, hvor­dan de ap­pel­le­rer til mo­der­ne va­el­ge­re, så skul­le de ba­re kli­stre en post-it på skri­ve­bor­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.