EU-Par­la­ment vil fast­fryse Tyr­ki­ets op­ta­gel­ses­for­hand­lin­ger

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­et er gå­et så me­get på kom­pro­mis med ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­he­der si­den det mis­lyk­ke­de mi­li­ta­er­kup i som­mer, at det er på ti­de at tryk­ke på pau­sek­nap­pen for for­hand­lin­ger om lan­dets op­ta­gel­se i EU.

Det fo­re­slår de­le af EU-Par­la­men­tet, som tirs­dag de­bat­te­rer em­net med EU’s uden­rigs­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni in­den par­la­men­tet skal stem­me om for­sla­get se­ne­re på ugen.

Par­la­ments­med­lem Chri­stel Schal­de­mo­se (S) me­ner, det er på ti­de at sen­de et sig­nal til Tyr­ki­et.

»Ud­vik­lin­gen i Tyr­ki­et er be­kym­ren­de. På man­ge må­der er ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­he­der ud­for­dret. Ved at la­ve en fast­frys­ning af for­hand­lin­ger­ne får vi sendt et sig­nal,« si­ger hun.

Det er ik­ke EU-Par­la­men­tet, som fø­rer EU’s uden­rigs­po­li­tik el­ler for­hand­ler på veg­ne af med­lem­slan­de­ne. Det gør EU-Kom­mis­sio­nen og Det Eu­ro­pa­ei­ske Råd.

Der­for vil en ved­ta­gel­se af en fast­frys­ning af for­hand­lin­ger­ne først og frem­mest va­e­re et po­li­tisk sig­nal.

»Når par­la­men­tet ta­ger det her op, er det for­di vi kan sen­de et sig­nal. Det er ik­ke os, der fø­rer uden­rigs­po­li­tik el­ler for­hand­lin­ger. Så der­med har vi mu­lig­hed for at va­e­re lidt me­re prin­ci­pi­el­le i de po­li­ti­ske sig­na­ler,« si­ger hun.

Det hand­ler om at vi­se Tyr­ki­et, at der går en gra­en­se for, hvad Eu­ro­pa vil fin­de sig i. Men sam­ti­dig hand­ler det og­så om at sen­de et sig­nal til den tyr­ki­ske be­folk­ning, på­pe­ger Chri­stel Schal­de­mo­se.

»Vi forta­el­ler Tyr­ki­ets op­po­si­tion og bor­ge­re, at vi er op­ma­er­k­som­me på, hvad der sker, og at vi står på de­res si­de,« si­ger hun.

Si­den det fejl­slag­ne mi­li­ta­er­kup er der sket en ud­rens­ning af po­li­tisk mod­stand i Tyr­ki­et.

Jour­na­li­ster, op­po­si­tions­po­li­ti­ke­re og la­e­re­re, der mista­en­kes for at sym­pa­ti­se­re med kup­ma­ger­ne, er ble­vet fa­engs­let og fy­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.