Mil­li­on-svin­del gav 6 må­ne­der

BT - - NYHEDER -

KRIMINALITET Selv om de har be­gå­et øko­no­misk kriminalitet for to­cif­re­de mil­li­onbe­løb, skal fle­re af de døm­te i en stor sag om moms­svin­del blot til­brin­ge nog­le må­ne­der i et fa­engsel. Kø­ben­havns By­ret be­stem­te i går, at en stor del af straf­fen til fi­re ma­end og en kvin­de skal gø­res be­tin­get.

Al­le delt­og i en så­kaldt mom­skar­ru­sel i for­bin­del­se med han­del med kyl­lin­ge­kød og an­dre va­rer.

En af dem er en 27-årig kvin­de. Hun med­vir­ke­de til und­dra­gel­se af godt 28 mil­li­o­ner kro­ner.

By­ret­ten har fast­sat hen­des straf til fa­engsel i tre år og seks må­ne­der, men kun seks må­ne­der skal af­so­nes. Re­sten gø­res be­tin­get.

En 31-årig mand, der stu­de­rer le­del­se på et uni­ver­si­tet, er idømt to år og seks må­ne­der for 17 mil­li­o­ner. I hans til­fa­el­de kan han nø­jes med at af­so­ne fem må­ne­der.

Et tred­je ek­sem­pel er en mand, der har 12 an­sat­te i sit fir­ma, og som blandt an­det har ar­bej­det som par­te­ra­pe­ut.

Hans svin­del for 12 mil­li­o­ner kro­ner gi­ver fa­engsel i to år, men og­så for hans ved­kom­men­de skal han af­so­ne i fem må­ne­der. In­gen af­gø­ren­de rol­ler By­ret­tens be­grun­del­se er, at de døm­te ik­ke fun­ge­re­de som le­de­re i det stort an­lag­te kri­mi­nel­le pro­jekt.

De har haft en »en me­re un­der­ord­net, men dog nød­ven­dig og ik­ke uva­e­sent­lig rol­le« i af­gifts­und­dra­gel­ser­ne, kan man la­e­se i dom­men.

Den­ne be­skri­vel­se ha­ef­tes og­så på den før­na­evn­te 27-åri­ge kvin­de, selv om hun hav­de rol­len som di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i et af de sel­ska­ber, svind­len fo­re­gik i.

De oven­na­evn­te og de øv­ri­ge døm­te i sa­gen over­ve­jer, om de vil an­ke dom­men til Østre Lands­ret.

I alt er ot­te fun­det skyl­di­ge i for­skel­ligt om­fang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.