Is­la­misk Stat har brugt ke­mi­ske vå­ben 52 gan­ge

BT - - NYHEDER -

RAPPORT Den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat (IS) har be­nyt­tet sig af ke­mi­ske vå­ben 52 gan­ge i Sy­ri­en og i Irak. Det vi­ser en rapport fra IHS, et in­ter­na­tio­nalt ana­ly­se­in­sti­tut med fo­kus på sik­ker­heds- og for­svar­spo­li­tik, iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes.

IS har si­den 2014 an­vendt ke­mi­ske stof­fer som kl­or, svovl og sen­neps­gas.

Irakisk mi­li­ta­er og kur­di­ske styr­ker har sam­men med den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion i ok­to­ber ind­ledt en of­fen­siv for at ge­nero­bre by­en. Det kan ud­lø­se endnu fle­re ke­mi­ske an­greb i om­rå­det, vur­de­rer Co­lumb Stra­ck, der er se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker ved IHS. Cen­trum for frem­stil­ling »Mo­sul har va­e­ret et midt­punkt for IS’ pro­duk­tion af ke­mi­ske vå­ben. I takt med at IS bli­ver tra­engt til­ba­ge ved Mo­sul, er der en stor ri­si­ko for, at grup­pen vil an­ven­de ke­mi­ske vå­ben for at sta­ek­ke for­lø­bet og sva­ek­ke mora­len hos grup­pens fjen­der«, si­ger han til avi­sen. 19 af de 52 re­gi­stre­re­de ke­mi­ske an­greb ske­te ved Mo­sul.

Rap­por­ten fra IHS er ba­se­ret på da­ta fra lo­ka­le me­di­er, IS-pro­pa­gan­da og so­ci­a­le me­di­er. Det er den hidtil mest om­fangs­ri­ge ind­sam­ling af da­ta om brug af ke­mi i kon­flik­ten.

USA, der le­der den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion for at be­ka­em­pe den mi­li­tan­te grup­pe, fryg­ter, at IS’ brug af ke­mi­ske an­greb kun vil ta­ge til.

»Ko­a­li­tio­nen er be­kym­ret over IS’ brug af ke­mi­ske vå­ben,« si­ger Jo­hn Dor­ri­an, tals­mand for det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er i Irak, til New York Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.