Fri­fun­det kra­e­ver ka­em­pe er­stat­ning for ter­r­or­stem­pel

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING I halvan­det år sad 32-åri­ge MR fa­engs­let og sig­tet for med­vir­ken til Omar el-Hus­se­ins an­greb på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn i 2015, in­den han i sep­tem­ber i år blev fri­fun­det. En an­kla­ge om ter­ror er ek­stra byr­de­fuld, me­ner den 32-åri­ges for­sva­rer Jes­per Storm Thy­ge­sen. Der­for har MR søgt en er­stat­ning på 1,3 mio. kr., hvil­ket iføl­ge ad­vo­ka­ten er tre gan­ge den or­di­na­e­re takst.

»Vi er nå­et frem til be­lø­bet ved at ta­ge an­tal­let af da­ge, min kli­ent har va­e­ret fri­heds­be­rø­vet, og så har vi gan­get det med tak­sten, man får. Og så har vi gan­get det med 200 pct.,« si­ger Jes­per Storm Thy­ge­sen.

At man ha­e­ver be­lø­bet med 200 pct., skyl­des iføl­ge Thy­ge­sen en dom fra Østre Lands­ret i 2009, da det »ek­stra byr­de­ful­de« i ter­ror før­te til en er­stat­ning gan­ge tre. Hand­ler ik­ke om pen­ge MR har til eb.dk sagt, at er­stat­nin­gen for ham ik­ke hand­ler om pen­ge. Den hand­ler om at få ren­set sit og sin fa­mi­lies navn. »Det gør han bl.a. for at få ren­set sit navn. Og så gør han det, for­di jeg har vej­ledt ham om det. For uan­set at han ik­ke li­ge nu kon­cen­tre­rer sig om pen­ge­ne, så har han jo efter halvan­det års fri­heds­be­rø­vel­se be­hov for at få en frisk start. Det kan så­dan en er­stat­ning gi­ve. Det kan va­e­re et pla­ster på sår­et,« si­ger Jes­per Storm Thy­ge­sen.

Det sam­le­de er­stat­nings­krav fra fem fri­fund­ne per­so­ner i sa­gen kom­mer op på om­kring fi­re mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.